Hoppa till huvudinnehåll

Miljö Västkustkretsen

Bildcollage

Kretsens miljökommitté har för närvarande en medlem:  Lennart Falck, telefon 0707-50 89 76, e-post.
Men Lennart samarbetar med både kretsens Tekniska kommitté, Kryssarklubbens Miljönämnd och andra, samt med SBU med flera.

Verksamhet:
•  Undersökningar och tester, dels egna, dels i samarbete med konsulter. Se rapporter med mera nedan.
•  Seminarier och föreläsningar inom miljö. Sök på Aktiviteter.
•  Följa allmän debatt och miljöforskning.

--------------------------------------------------------------------------------
Vattenanalyser i fritidsbåtshamnar i Göteborgsregionen

Sedan 2017 har Svenska Kryssarklubben och Svenska Båtunionen utfört vattenanalyser
i några fritidsbåthamnar i Göteborgsregionen. Innan dess hade myndigheter enbart analyserat
bottensedimenten, som visade höga värden av TBT (från sedan länge förbjuden tennbottenfärg).
Men inga TBT-värden har vi hittills detekterat i hamnarnas fria vatten.
Och överraskande låga värden på biotillgänglig koppar.

Provtagningar i fyra hamnar. Rapport för 2017.
(Publicerad 2018-12-19. Pdf-dokument, ca 1 MB.)
Björlanda Kile, Torslanda Lagun, Fiskebäck och Gottskär. Trots höga värden gällande TBT i sedimenten,
kunde inga TBT-värden detekteras i vattnet. Låga värden på biotillgänglig koppar.
Biotillgänglig zink hade värden något över Naturvårdsverkets normer.

Hur mycket kopparbiocid läcker bottenfärger på fritidsbåtar?
(Artikel publicerad i Västpricken nr 2, 2018. Pdf-dokument, ca 1,8 MB.)
Västkustkretsen, Chalmers och Jotun genomförde kopparläckage-mätningar från fritidsbåtar sommaren 2017.
Provplattor målades med känd mängd koppar och analyserades före sjösättning och efter upptagning.

Provtagningar vår och höst på tre platser samt dagvatten. Rapport för 2018.
(Publicerad 2018-12-06. Pdf-dokument, ca 1,2 MB.)
Björlanda Kile inklusive dagvatten, Kornhalls färja och Fiskebäck. Dagvatten, dvs nederbörd och fordonstrafik,
bidrar till biotillgängliga halter av koppar och zink.

Avrinning från land största källan till koppar och zink i hamnen.
(Poster publicerad på Båtmässan i februari 2019. Pdf-dokument, ca 1 MB.)
Dagvatten, dvs nederbörd och fordonstrafik, bidrar till biotillgängliga halter av koppar och zink.

Provtagningar i februari, uppgrumling och nymålad båt. Delrapport för 2019.
(Publicerad i juni 2019. Pdf-dokument, ca 0,7 MB.)
Vattenprover i Björlanda Kile och Fiskebäck. Prover på uppgrumlat bottensediment --
trots mycket TBT i sedimenten, låga TBT-värden i grumligt vatten.
Ny mätmetod tätt intill nymålad biocidfärg -- låga värden på biotillgänglig koppar och zink.

 

-----------------------------------------------------------------------
Dokument från seminarier, föreläsningar med mera

Symposium kring kopparens påverkan på havsmiljön -- om risker med koppar och zink i samhälle och miljö
Den 1 februari 2019 arrangerade Svenska Kryssarklubben, Svenska Båtunionen och DGE Mark och Miljö ett symposium om kopparföroreningar i våra vatten. Symposiet hölls på Chalmers i Göteborg och syftade bland annat till att visa på förekomst och tillförsel av koppar- och  zinkföreningar, och vilka risker som är förenat med detta.
Ladda ner pdf-dokument Sammanfattningar och presentationer från symposiet (156 sidor, 8,6 MB, publicerat 2019-03-18)

Länk till artikeln från www.pakryss.se Debatt: ”Sluta upp med klappjakten på bottenmålade fritidsbåtar" >>
(publicerat 2019-01-22)-----------------------------------------
Övriga dokument inom miljö

SXK:s Miljöpolicy   Fastställd 28 januari 2018.
(Pdf-dokument, 0,2 MB)

 

Tillbaka upp


Miljö Västkustkretsen, juni 2019