Yttranden och skrivelser till myndigheter

Dokumenten är i pdf-format och läses av Adobe Acrobat Reader. Kan laddas ner gratis från http://get.adobe.com/se/reader/

Först kommer remisser och yttranden, skriveler återfinns längre ner på sidan.

Remisser och yttranden

Datum

Beskrivning

2013-01-14

 

Yttrande över förslag på ändringar till transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:56) Yttrande TSF 2012-637

2012-12-15
 

Remissyttrande över betänkandet SOU 2012:48 Maritim Samverkan

2012-11-02
 

Yttrande inför översynen av bestämmelserna om skydd för landskapsinformation Dir. 2012:69

2012-09-28
 

Remissyttrande över promemorian om flyttning av båtar och skrotbåtar, ärendenr M2012/1824/R

2012-02-10
 

Remissyttrande från SXK om "Rapport om Allemansrätten" NV-12413-11

2012-02-10
 

Remissvar "Allemansrätten och dess framtid" från Svensk Friluftsliv

2012-01-10
 

Remissyttrande ang Transportstyrelsens förslag till förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar m.m. TSS2011-71

2011-12-05
 

Remissyttrande över reviderade rapporten "Strategi Säkrare Båtliv 2020" Rev. 0.20 2011-12-05.

2011-11-13
 

Komplettering av remissyttrande över rapporten "Strategi Säkrare Båtliv 2020"

2011-11-07

Remissyttrande över rapporten "Strategi Säkrare Båtliv 2020"

2011-10-31
 

Remissyttrande över rapporten "Nedskräpande och uttjänta fritidsbåtar (M2011/2439/Ke)

2010-05-24
 

Remissyttrande gällande M2010/2260/R, Förordning om statsbidrag för friluftsorganisationer.

2010-03-14
 

Remissyttrande ang Transportstyrelsens rapport över uppdrag om utsläpp av toalettavfall från fritidsbåt (N2009/2088/TR)

2009-11-17

Remissvar, TSS 060603  2009-2187

2009-10-23

 

Riksidrottsförbundets remissvar ang Stiftelse- och föreningsskatteutredn. betänkande "Moderniserade skatteregler för ideell sektor (SOU 2009:65)

2009-10-21

 

Svenskt Friluftslivs remissvar ang Stiftelse- och föreningsskatteutredn. betänkande "Moderniserade skatteregler för ideell sektor (SOU 2009:65)

2008-10-13
 

SSD:s yttrande över kustbevakningens uppgifter & befogenheter (SOU 2008:55)

2008-08-29
 

SXK:s yttrande över behörighetsbevis för fritidsbåtar (Ds 2008:32)

2008-07-07
 

SSD:s yttrande över behörighetsbevis för fritidsbåtar (Ds 2008:32)

2008-07-07

Yttrande över lotsutredningen "styra rätt" (SOU 2008:53)

2007-01-28
 

Yttrande till Sjöfartsverket om indragning av kustfyrar i Bottenviken

2007-01-25

SSD förtydlingar yttrande om sjöfylleri (SOU 2006:12)

2006-05-12

Yttrande över ”Rattfylleri och sjöfylleri” (SOU 2006:12)

2001-03-05
 

Sjöfartsverkets föreskrifter om mottagning av avfall från fritidsbåtar

2001-03-05
 

Konsekvenser av Sjöfartsverkets föreskrifter om mottagning av avfall från fartyg och fritidsbåtar

Skrivelser

Datum

Beskrivning

2014-06-03

Skrivelse till Regeringen ang utvärdering av sjöfyllerilagen

2014-01-28
 

Uppvaktning av Havs- och Vattenmyndigheten från SSD om spolplattor

2007-01-25

Brev till justitiedepartementet om sjöfylleri (SOU 2006:12)

2006-04-06
 

Skrivelse till trafikutskottet maa prop 2005/06:160 om förarbevis och båtregister

2003-11-19

Brev till statsrådet Ulrika Messing, angående fritidsbåtsregister

 

Sidan uppdaterad 2014-06-09