Hoppa till huvudinnehåll

Informationsnämnden

kretstidningar_px.png

Nämnden som alltid finns på plats!

Det finns en samling människor inom Kryssarklubben som ständigt jobbar med att hitta uppslag, skriva, fotografera, jaga skribenter om att lämna i tid, att ragga in annonsörer och att göra alla de kretstidningar och olika webbar som finns runt landet. Ett ofta tålamodsprövande och inte helt glamoröst jobb - men alla älskar det! Förutom att de älskar att vara på sjön förståss! Det är infonämndens medlemmar och deras webbmastrar i ett nötskal.

Kryssarklubbens informationsnämnd samordnar klubbens behov av intern och extern information och är styrelsens rådgivande organ i informationsfrågor. En nog så omfattande uppgift för de femton medlemmar som representerar kretsar och riksföreningens kansli.

De främsta verktygen för att utföra sitt uppdrag är alla lokala kretstidningar och webbar, samt riksföreningens tidning ”På Kryss. Det övergripande syftet med alla dessa publikationer är att inspirera medlemmar att ägna sig åt långfärder till sjöss. Nämnden ska förse medlemmar och funktionärer med relevant information och de argument som gör att Kryssarklubben upplevs som nyttig och attraktiv för omvärlden. Man ska känna en stolthet över att vara kryssarklubbare!

Medlemmarna i nämnden är antingen redaktörer eller redaktionsmedlemmar  för alla de tidningar och informationsmaterial som produceras i de lokala kretsarna samt deltar i arbetet med kretsinformation på webben. Sammanlagt finns fjorton kretsar som täcker hela den långa svenska kusten, från nord till syd, inklusive Vänern och Mälaren samt Medelhavet.

Förutom att utforma och skriva sina tidningar så förser kretsredaktörerna redaktionen för "På Kryss" med tips och artikeluppslag om händelser och medlemmar. Från alla de som finns runt om i landet, liksom från de som befinner sig på de sju haven, vilka av olika anledningar bör uppmärksammas.  

Infonämnden har ett direkt inflytande över innehållet i tidningen genom att nämnden är representerad i tidningens redaktionsråd, vilket dessutom består av SXKs ordförande, en styrelseledamot, kanslichefen och ”På Kryss”-redaktionen. I redaktionsrådet diskuteras tidningens planering, innehåll och utgivning.

Ambitionsnivån i de olika kretsarna varierar ganska mycket utifrån redaktörens faktiska resurser - Västkustkretsen som är den största kretsen har en mycket välgjord tidning – ”Västpricken” - som görs av en redaktionsgrupp på sex personer. Tidningen speglar mycket väl storleken och aktiviteten inom Västkustkretsen.
I den andra änden av skalan befinner sig Bottenhavskretsen som endast ger ut ett enkelt blad per år med information om kretsens förtroendevalda och funktionärer. Där emellan finns ett antal mycket ambitiösa utgåvor mestadels skrivna och layoutade av en eller ett fåtal personer.

Förutom ”Västpricken” så finns ”Sydpricken” i Skåne och ”Ostpricken” i Stockholm. De övriga kretstidningarna har namn med en ofta marin anknytning som ”Blänket”, ”Sjölust”, ”Kompassen”, ”Odyssé”, ”Vänerkryss” och ”Krysspricken”. Andra utgåvor har så självklara namn som ”Kretsnytt” eller helt enkelt ”St. Anna kretsen”.

SXK har en ny webb sedan några veckor - ny i sin utformning, funktion och delvis innehåll. Under flera år har det funnits ett behov att förnya Kryssarklubbens internetlösning. Den tekniska plattformen hade gjort sitt och behövde bytas ut. Under vintern 2010/11 har Kryssarklubben drivit ett projekt för att skapa en ny webblösning på www.sxk.se. En lösning som gör att fler funktionärer på ett enkelt och öppet sätt kan delta i arbetet med att publicera relevant information på de olika webbsidorna. Den nya webben har ett stort fokus på att stärka lusten för långfärder till sjöss genom att förse besökaren med en stor dos av information både när man planerar och genomför sin långfärd.

En viktig del av den nya webben är att utveckla webbtidningen av ”På Kryss”. Vilket kommer att ger större möjligheter att vara dagsaktuell på ett annat sätt än tidigare. Framför allt så kan SXKs uppfattningar i dagsaktuella frågor som berör båtlivet bli en del av nyhetsutbudet. Idag är det viktigt att kunna driva opinion och att vara synlig i media.

Förutom detta så deltar infonämndens ledamöter i arbetet med andra informationsfrågor inom klubben tillsammans med övriga nämnder och styrelsen.

/ Frank Arnoldsson, ordförande Infonämnden


Styrelsens uppdrag till Informationsnämnden

Nämndens övergripande uppgift
Nämnden ska samla in och distribuera information från SXK:s alla delar och vidarebefordra till På Kryss, kretstidningar, SXK webb, sociala media. Nämnden ska dessutom inspirera och ta initiativ till ökad samverkan mellan kretsar för att vidareutveckla medlemsnyttan inom organisationen. I samverkan med kommunikationsgruppen verka för en breddad extern spridning av Kryssarklubbens verksamhetsmål.

Nämndens arbetsuppgifter
Inom nämndens verksamhet ligger:

  • Att Ingå i redaktionsrådet för På Kryss
  • Att underlätta samverkan mellan kretsar och nämnder

 

Tillbaka till alla nämnder