Hoppa till huvudinnehåll

Årsmöte 2021

Svenska Kryssarklubbens Riksförening kallar härmed till sitt 98:e årsmöte, lördagen den 4 december kl. 15.00-17.00 på Scandic Triangeln Hotell i Malmö (med reservation gällande utvecklingen av Corona). Alla medlemmar är välkomna!

2022-01-07: Årsmötesprotokollet finns att läsa här: Om oss/Dokument och protokoll/Årsmötesprotokoll

Årsmötet kommer att direktsändas via Svenska Kryssarklubbens YouTube-kanal.
Återupptaget årsmöte söndag 5 december: https://www.youtube.com/watch?v=kmbrv2HXpPo
Årsmöte lördag 4 december: https://youtu.be/GYkrrBjKNA0

Dokument 
- Årsmöteshandlingar (Dok 941)
Bilaga:
- Medlemsförslag
- Styrelsens yttrande 

Föredragningslista
Röstsedel (att använda vid val för verksamhetsåret 2021/2022)
Presentation kandidatförslag
- Verksamhetsplan 2021/2022
Utdelning av högre utmärkelser 2021

Svenska Kryssarklubbens styrelse
Svenska Kryssarklubbens styrelse består av en ordförande, utsedd på två år och åtta övriga ordinarie ledamöter utsedda på två år samt en suppleant utsedd för ett år.

Årets val vid årsmötet

Valberedningen har inför verksamhetsåret 2021-2022 till uppgift att besätta en ordförande och fyra ordinarie styrelseledamöter, samtliga på två år och en styrelsesuppleant på ett år.
Dessutom ska det väljas en ordinarie medlemsrevisor på två år, en medlemsrevisorssuppleant på två år samt en medlemsrevisorsuppleant fyllnadsval på ett år. Allt i enlighet med § 14 "Valordning" i Svenska Kryssarklubbens år 2018 fastställda stadgar.

I    Val av ordförande på två år
      Valberedningens förslag:
      Bengt Assarsson, nyval

      Medlemsförslag:
      Kerstin Andersson, nyval

II   Val av fyra ordinarie styrelseledamöter på två år
      Valberedningens förslag:
      Lars-Eric Ericsson, omval
      Christoffer Hillbom, omval
      Åsa Kullberg, omval
      Michael Westin, nyval

      Medlemsförslag:
      
Lotta Hildingsson, omval
      May-Lis Farnes, nyval

lll  Val av suppleant på ett år
      Valberedningens förslag:
      Lars-Göran Nyström, nyval

IV  Val av en ordinarie medlemsrevisor på två år, en medlemsrevisorsuppleant för denne på två år
      och en medlemsrevisorsuppleant fyllnadsval/nyval

      Valberedningens förslag:
      Ordinarie Håkan Nilsson, omval två år
      Suppleant Michael Arneson, omval två år
      Suppleant Hans Gustavsson, fyllnadsval/nyval ett år

V   Val av valberedning på ett år, fem ledamöter:
      Elisabeth Johanson, Lars Möller, Björn Johansson, Ewa Persson, Martin Lesén, alla för omval

Från föregående år kvarstår genom tvåårsmandat: 
Styrelseledamöterna Ann-Katrin Moldenius Hermanson, Per Tistad, Peter Borenberg, och Bo Steiner.
Medlemsrevisor Ingela Johansson, samt våra auktoriserade revisorer Bengt Beergrehn och dennes suppleant Kerstin Hedberg.
Dessa berörs inte av valen vid årsmötet 2021.

Presentation av kandidater för nyval finns längre ner på denna sida.

Röstningsförfarande 

När röstsedeln upptar fler namn än de som ska väljas i viss mandatgrupp ska den röstande stryka så många namn att kvarvarande namn är lika med antalet valbara i respektive mandatgrupp. Inga ytterligare namn får skrivas till.
I år avser valen i respektive mandatgrupp: 
l     en ordförande
ll    fyra ordinarie styrelseledamöter
lll   en styrelsesuppleant 
lV   en ordinarie medlemsrevisor, två medlemsrevisorssuppleanter
V    fem ledamöter i valberedningen

Röstberättigad medlem, som önskar delta i valet, ska lämna röstsedel i slutet kuvert med egenhändig namnteckning och namnförtydligande skrivet på kuvertet. (Om kuvertet med röstsedel ska skickas till kansliet, lägg det kuvertet i ett annat kuvert och skriv postadressen till rikskansliet)

Kuvertet ska vara Svenska Kryssarklubbens rikskansli tillhanda senast fredag 3 december kl. 12.00, eller lämnas vid årsmötet lördag 4 december kl. 15.00.
Postadress: Svenska Kryssarklubben, Box 1189, 131 27 Nacka Strand.

 

Årsmötet kommer behandla stadgeenliga ärenden enligt följande:

Föredragningslista    
  1. Val av ordförande och sekreterare att leda förhandlingarna.
  2. Godkännande av röstlängd.
  3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.
  4. Val av två personer, att jämte ordförande justera protokollet.
  5. Val av två rösträknare.
  6. Fastställande av dagordning.
  7. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser.
  8. Fastställande av balans- och resultaträkning.
  9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Jämlikt §14 i stadgarna föreskrivna val av styrelseledamöter och revisorer samt ledamöter av valberedningen*
11. Fastställande av budget och verksamhetsplan.
12. Beslut om avgifter och arvoden.
13. Förslag väckt av styrelse, kretsstyrelse eller medlem.
14. Övriga frågor som icke är av beslutskaraktär.
15. Mötet avslutas.

*Val enligt röstsedel

Avgifter och arvoden för 22/23
Styrelsen föreslår årsmötet att årsavgifterna förblir oförändrade
Årsavgift för enskild vuxen, över 25 år   450 kr
Årsavgift för vuxen med familj                510 kr
Ungdom t.o.m. 25 år                                 150 kr

Inga arvoden förutsätts för styrelseuppdrag.

Styrelsens berättelse och ekonomiska redovisning för verksamhetsåret 1 september 2020 till den 31 augusti 2021 finns på denna sida senast den 22 november. Berättelsen kan även rekvireras från Svenska Kryssarklubbens kansli i Nacka Strand.
 

Presentation av kandidater för nyval
Valberedningens förslag

Bengt Assarsson, valberedningens förslag som ordförande i riksföreningens styrelse.

Bengt Assarsson
Bengt Assarsson 64 år gift med Christina, bor i Skriketorp ca. 10 km utanför Norrköping och på väg mot Medelhavet via Europas inre vattenvägar, men sitter för tillfället fast i Berlin/Spandau pga pandemin.
Håller på att trappa ner mitt yrkesverksamma liv, med lite små konsultuppdrag, efter att som civilingenjör arbetat med tung infrastruktur som kraftverk och spårbunden trafik, som bland annat koncernchef för Alstom i Sverige, Danmark och de tre Baltiska länderna. Har även bland annat varit arbetande styrelseordförande i Östsvenska Handelskammaren.
Började segla egen båt relativt sent för 25 år sedan med en Marieholm MS 20, som följdes av en Maxi 84, som ersattes av en Hanse 311 och nu seglar vi en Bavaria 36C sedan 2011.
Har varit aktiv i Sankt Anna kretsen sedan 6 år tillbaka, de två första åren som ansvarig för Hamn och Farled för att de senaste fyra åren vara ordförande.


Michael Westin, valberedningens förslag som styrelseledamot till riksföreningens styrelse.
Micke Westin
Micke Westin, 54 år, Stockholm, har varit Kryssarklubbsmedlem sedan 25-årsåldern. Mest välbekant är han möjligen som På Kryss chefredaktör från 2010 till början av 2015, men på senare år har det blivit mest årsböcker; Sveriges kanaler, Skepparens handböcker (Sjömanskap och som redaktör för Akut sjukvård ombord) och snart kommer också "Sveriges stora sjöar", som blir årsbok 2022.
Utöver det har det blivit ett tiotal böcker om båtliv på svenska och engelska (med översättningar till franska och norska). Han startade också tidningen Praktiskt Båtägande under tidigt 2000-tal.
Micke tog 'Skeppare B' som 16-åring efter en sommar på skolskepp och har numera en hel del examina, där Yacht Master Ocean STCW-Manila med 'commercial endorsement' är nästa mål.
Började långsegla som 30-åring med en egen båt över Söderhavet under 1,5 år.
Har varit sjöräddningsbåtsskeppare mellan 2006 och 2015, då han och sambo Charlotte lämnade Sverige med sin Overseas 35 "Svea av Valleviken" för Kanarieöarna och sedan vidare till Västindien, där båten är just nu.
De har påbörjat sökandet efter en lämplig långfärdsmotorbåt med traditionellt utseende för Europas kanaler och Medelhavet.


Lars-Göran Nyström, valberedningens förslag som styrelsesuppleant till riksföreningens styrelse.
Lars-Göran Nyström
Lars-Göran har de senaste 11 åren jobbat med sjösäkerhet för båtlivet på Transportstyrelsen tillsammans med Jonas Ekblad. Arbetsuppgifterna var att minska antalet omkomna och skadade i båtlivet. Innan åren på Transportstyrelsen jobbade Lars-Göran på Sjöfartsverket med avtal och försäljning av såväl analoga som digitala sjökort.
Lars-Göran har sedan barnsben varit intresserad av båtliv. Under Lars-Görans uppväxt hade hans föräldrar en stuga i Gryts skärgård  Som vuxen har Lars-Göran numera egen segelbåt (Bavaria 33) och tillbringar sin lediga tid i S:t Annas – och Gryts skärgård.
Lars-Görans meriter: utbildad marknadsekonom, sekreterare i Sjösäkerhetsrådet, tidigare vice ordförande i Stegeborgs båtklubb, suppleant (Transportstyrelsen) i NFB (Nämnden för båtlivsutbildning), utbildar i navigation på Medborgarskolan i Norrköping. Medlem i Svenska Kryssarklubben sen 2013.


Hans Gustavsson, Valberedningens förslag som medlemsrevisorsuppleant
Hans Gustavsson
Hans Gustavsson är 67 år, nyligen pensionerad från Telia där han har jobbat i 48 år.
 
Hans är uppvuxen med båtlivet och köpte sin egna båt 1980, en Iversen-ritad koster byggd 1948. Blev då medlem i SXK, kom med i Sörmlandskretsens styrelse för cirka 6 år sedan.
Seglar nu en Albin Cumulus tillsammans med sin fru. Är ansvarig för 24-timmarsseglingarna i Sörmland och har även ansvar för uthyrningen av kretsens två IF-båtar.
Hans är en typisk föreningsmänniska som har haft flera fackliga uppdrag bland annat som kassör. Hans har även varit arbetstagarrepresentant i Telias styrelse.
Hans ser sig som väl rustad att gå in som revisorssuppleant.
 

Presentation av kandidater för nyval
Medlemsförslag

Kerstin Andersson, medlemsförslag som ordförande till riksföreningens styrelse

Kerstin Andersson
Kerstin har sedan 2015 haft många olika uppdrag inom Kryssarklubben; ordförande i Stockholmskretsens eskaderkommitté, ledamot och vice ordförande i kretsens styrelse och sedan ett par år ordförande i Stockholm.
Kerstin har även haft och har uppdrag inom riks. Dels ledamot i riks styrelse under ett år och dels ordförande i eskadernämnden sedan två år.


May-Lis Farnes, medlemsförslag som styrelseledamot till riksföreningens styrelse.
May-Lis Farnes
May-Lis har sedan 2019 varit aktiv i Qvinna Ombordkommittén och från 2020 är hon ordförande i Qvinna Ombordkommittén i Stockholm.

 

Egna kandidatförslag senast den 15 oktober 2021
Enligt §13 och §14 i stadgarna har varje röstberättigad medlem rätt att lämna egna förslag på kandidater till alla val. Sådana förslag får inte uppta fler namn än som anges ovan. Till förslaget bör det bifogas en kort presentation av den föreslagna personen.
Medlem som vill utnyttja denna rätt ska lämna sitt förslag till rikskansliet via mejl: info@sxk.se eller post: Box 1189, 131 27 Nacka Strand. Det ska tydligt framgå att det är ett kandidatförslag till årsmötet samt förslagsställarens namn. Förslaget ska vara rikskansliet tillhanda senast den 15 oktober 2021.

Motioner senast den 15 september 2021
Medlem som vill lämna motion till årsmötet måste lämna eller posta motionen så att den är kansliet tillhanda senast den 15 september 2021. Motioner kan lämnas via mejl: info@sxk.se eller skickas till Svenska Kryssarklubben, Box 1189, 131 27  Nacka Strand eller lämnas på kansliet på Augustendalsvägen 54, Nacka Strand. Det ska tydligt framgå att det är en motion till årsmötet.