Hoppa till huvudinnehåll

Svenska Kryssarklubbens årsmöte och årsfest 2019

Svenska Kryssarklubben kallar härmed till sitt 96:e årsmöte för behandling av stadgeenliga ärenden. Senare på kvällen hålls årsfest. Alla medlemmar är välkomna!

Datum: Lördag den 23 november 2019. 
Årsmötet börjar klockan 15.00. Årsfesten börjar klockan 19.00 (se information längre ner på sidan)
Plats:  Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, 111 20 Stockholm
 

Svenska Kryssarklubbens styrelse
Svenska Kryssarklubbens styrelse består av en ordförande, utsedd på två år och åtta övriga ordinarie ledamöter utsedda på två år samt en suppleant utsedd på ett år.

Årets val vid årsmötet
Valberedningen har inför rubricerat verksamhetsår till uppgift att besätta en ordförande och fyra ordinarie styrelseledamöter, samtliga på två år och en styrelsesuppleant på ett år.
Dessutom ska det väljas en ordinarie medlemsrevisor och en medlemsrevisorssuppleant, båda på två år samt två auktoriserade revisorer, en ordinarie och en suppleant, båda på två år.
Allt i enlighet med § 14 "Valordning" i Svenska Kryssarklubbens år 2018 fastställda stadgar.

Kandidatförslag
En enig valberedning har beslutat lägga fram följande förslag på ordförande och ledamöter till styrelse och revision:

I.   Ordförande på två år:
     Peter Follin, omval.

II.  Fyra ordinarie styrelseledamöter på två år:
     Lotta Hildingson, Lars-Eric Ericson, Christoffer Hillbom, alla för omval.
     Åsa Kullberg, nyval (se personalia för nyval)

III. En styrelsesuppleant på ett år:
     Peter Borenberg, omval.

IV. En ordinarie medlemsrevisor och en medlemsrevisorssuppleant på två år:
     
Håkan Nilsson och som suppleant för denne Mikael Arneson, båda för omval.

V.  Två auktoriserade revisorer, en ordinarie och en suppleant på två år:
     Bengt Beergrehn och som suppleant för denne Kerstin Hedberg, båda för omval.

VI. Val av valberedning, fem namn:
     Svenska Kryssarklubbens Rådslag föreslår omval på ett år för fyra ledamöter och nyval på ett år för en ledamot.
     Elisabet Johansson, Solveig Ekström Tjernquist, Björn Green och Björn Johansson, omval.
     Lars Möller, nyval (se personalia för nyval)


Egna kandidatförslag senast den 15 oktober
Enligt § 13 och § 14 i stadgarna har varje röstberättigad medlem rätt att lämna egna förslag på kandidater till alla val. Sådana förslag får inte uppta fler namn än som anges ovan. Till förslaget bör det bifogas en kort presentation av den föreslagna personen. Den nominerade skall vara tillfrågad. Medlem som vill utnyttja denna rätt skall insända eller inlämna sitt förslag i slutet kuvert till kansliet, Augustendalsvägen 54, Nacka Strand, Box 1189, 131 27 Nacka Strand. På kuvertets framsida skall tydligt anges ”Kandidatförslag” och på baksidan förslagsställarens namn. Förslaget skall vara kansliet tillhanda senast 15 oktober 2019.

 

Personalia för nyval

Åsa Kullberg, valberedningens förslag som ordinarie ledamot till riksföreningens styrelse
Åsa Kullberg
Åsa Kullberg är 56 år, bosatt i Kolmården utanför Norrköping och seglar tillsammans med maken en Omega 42. Till vardags arbetar hon som affärsområdeschef i Linköpings Kommun. Åsa är även styrelseledamot i Sjöräddningssällskapet.
Åsa blev medlem i SXK i början av 90-talet. Hon har tidigare varit klubbmästare och därefter ordförande i S:t Annakretsen. För närvarande är Åsa ordförande i Kryssarklubbens Miljönämnd och representant i SXK:s Utmärkelsegrupp sedan några år tillbaka.
Om hon blir vald så är det hennes andra period som ledamot i Kryssarklubbens riksförening, bland annat som vice ordförande.

Lars Möller, Rådslagets nominering av ledamot till valberedningen
Lars Möller
Lars är 76 år, uppvuxen i Göteborg men sedan länge bosatt i Karlskrona. Han är civilingenjör inom skeppsbyggnad och nu pensionerad efter lång tjänst vid Karlskronavarvet. Lars är Kryssarklubbare sedan slutet av 70-talet och ordförande i Blekingekretsen sedan 2001 och innan dess styrelsemedlem sedan 1991. Lars är också medlem i 24-timmarsnämnden sedan 1991.
Lars seglar en OE32 tillsammans med hustrun Ingela, som tidigare varit medlemsrevisor i Riksföreningen.

 

Föredragningslista    

 1. Val av ordförande och sekreterare att leda förhandlingarna.
 2. Godkännande av röstlängd.
 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.
 4. Val av två personer, att jämte ordförande justera protokollet.
 5. Val av två rösträknare.
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser.
 8. Fastställande av balans- och resultaträkning.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Jämlikt § 14 i stadgarna föreskrivna val av styrelseledamöter och revisorer samt ledamöter av valberedningen.*
 11. Fastställande av budget och verksamhetsplan.
 12. Beslut om avgifter och arvoden.
 13. Förslag väckt av styrelse, kretsstyrelse eller medlem.
  Förslag från medlem
  - Häfte med information om våra bojar som bilaga till På Kryss nr 4.

       Förslag från styrelsen 
       - Inga förslag från styrelsen

 1. Övriga frågor som icke är av beslutskaraktär.
 2. Mötet avslutas.

Nacka Strand den 19 september 2019                                                                                              
Peter Follin, Ordförande Svenska Kryssarklubben                             

*Val enligt röstsedel.

Avgifter och arvoden för 19/20
Styrelsen föreslår årsmötet att årsavgifterna förblir oförändrade
Årsavgift för enskild vuxen, över 25 år    450 kr
Årsavgift för vuxen med familj                 510 kr
Ungdom t.o.m. 25 år                                  150 kr

Inga arvoden förutsätts för styrelseuppdrag.

Styrelsens berättelse och ekonomiska redovisning för verksamhetsåret 1 september 2018 till den 31 augusti 2019 kommer att finnas tillgängliga senast den 11 november under Årsmöte 2019. 
Berättelsen tillhandahålls även i särtryck vid årsmötet och kan rekvireras från Svenska Kryssarklubbens kansli i Nacka Strand.

VALLISTA (pdf)
(att användas som röstsedel vid val för verksamhetsåret 19/20)

Valet sker i följande sex mandatgrupper

I     Val av ordförande på två år.
      Valberedningens förslag:
      Peter Follin, omval
      Inga andra förslag inkomna.

II    Val av fyra ordinarie styrelseledamöter på två år.
      Valberedningens förslag:
      Lars-Eric Ericson, omval 
      Lotta Hildingson, omval
      Christoffer Hillbom, omval
      Åsa Kullberg, nyval
      Inga andra förslag inkomna.

III   Val av suppleant på ett år.
      Valberedningens förslag
      Peter Borenberg, omval
      Inga andra förslag inkomna.

IV   Val av ordinarie medlemsrevisor och medlemsrevisorssuppleant, båda på två år.
      Valberedningens förslag:
      Håkan Nilsson, ordinarie, omval
      Mikael Arneson, suppleant, omval
      Inga andra förslag inkomna.

V    Val av två auktoriserade revisorer, en ordinarie och en suppleant, båda på två år
      Bengt Beergrehn, ordinarie, omval
      Kerstin Hedberg, suppleant, omval   
      
Inga andra förslag inkomna                        

VI  Valberedning, fem namn på ett år.
     Förslag från Svenska Kryssarklubbens Rådslag:
     Elisabeth Johansson, Öresundskretsen, omval
     Björn Green, Stockholmskretsen, omval
     Solveig Ekström Tjernquist, Stockholmskretsen, omval
     Björn Johansson, Västkustkretsen, omval
     Lars Möller, Blekingekretsen, nyval
     Inga andra förslag inkomna

Inga ytterligare namn får tillskrivas. Endast strykningar får göras. Från föregående år kvarstår genom det tvåårsmandat som gäller för ledamöterna Ann-Katrin Moldenius Hermansson, Kerstin Andersson, Per Tistad och Martin Lesén samt medlemsrevisor Ingela Johansson samt dennes suppleant.  Dessa berörs inte av valen vid årsmötet 2019. Röstberättigad medlem kan erhålla en vallista från Svenska Kryssarklubbens kansli i Nacka Strand.
Presentationer av nya ledamöter finns längre upp på denna sida.

Vallistan insändes till Svenska Kryssarklubbens kansli, Box 1189, 131 27 Nacka Strand, så att den är kansliet tillhanda senast fredagen den 22 november kl. 13:00 eller avlämnas vid årsmötet lördagen den 23 november kl. 15:00 på Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, 111 20 Stockholm. Glöm ej skriva namn på kuvertet.

Tidigare årsmötesprotokoll från november 2008 - mars 2018 finns att läsa här.
 


ÅRSFEST
för medlemmar i Svenska Kryssarklubben

Clarion sign    Clarion sign
Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, 111 20 Stockholm

19.00 Välkomstdrink
19.45 Trerätters meny inkl dryck och kaffe:
          Getostsallad med olika betor, honungsvinägrett och valnötter
          Lammrostbiff med citron och timjansrostade grönsaker, rödvinssås och rostad potatis
          Chokladtarte med färska bär och kaffe

Dessutom dans och underhållning, trevlig samvaro samt bar.
Klädsel: Kavaj

Anmälan: Du anmäler dig genom att betala in 650 kr per person till Svenska Kryssarklubbens plusgiro 11 01-5.
Skriv meddelande ÅRSFEST samt för- och efternamn på dem du anmäler.

Sista anmälningsdag är den 10 november.

VARMT VÄLKOMNA!

Inbjudan till årsfest i pdf

Dela i sociala medier