Hoppa till huvudinnehåll

Svenska Kryssarklubbens årsmöte 2019

Svenska Kryssarklubben kallar härmed till sitt 96:e årsmöte för behandling av stadgeenliga ärenden. Alla medlemmar är välkomna! Här återfinns alla årsmöteshandlingar.

Tid:     Lördag den 23 november 2019, klockan 15.00
Plats:  Clarion Sign Hotel, Östra Järnvägsgatan 35, 111 20 Stockholm
 

Dokumenten nedan är i pdf-format.

Årsmöteshandlingar (Dok 916)
  Bilaga:
  - Motion från medlem och styrelsens yttrande

Föredragningslista 

Vallista 

Presentation kandidatförslag 

Budgetförslag 2019/2020 (Dok 914)

Verksamhetsplan 2019/2020 (Dok 915)

- Utdelning av högre utmärkelser 2019


Svenska Kryssarklubbens styrelse
Svenska Kryssarklubbens styrelse består av en ordförande, utsedd på två år och åtta övriga ordinarie ledamöter utsedda på två år samt en suppleant utsedd på ett år.

Årets val vid årsmötet
Valberedningen har inför rubricerat verksamhetsår till uppgift att besätta en ordförande och fyra ordinarie styrelseledamöter, samtliga på två år och en styrelsesuppleant på ett år.
Dessutom ska det väljas en ordinarie medlemsrevisor och en medlemsrevisorssuppleant, båda på två år.
Allt i enlighet med § 14 "Valordning" i Svenska Kryssarklubbens år 2018 fastställda stadgar.

Kandidatförslag
En enig valberedning har beslutat lägga fram följande förslag på ordförande och ledamöter till styrelse och revision:

I.   Ordförande på två år:
     Peter Follin, omval.

II.  Fyra ordinarie styrelseledamöter på två år:
     Lotta Hildingson, Lars-Eric Ericson, Christoffer Hillbom, alla för omval på två år.
     Åsa Kullberg, nyval på två år (se personalia för nyval)

III. En styrelsesuppleant på ett år:
     Peter Borenberg, omval ett år.

IV. En ordinarie medlemsrevisor och en medlemsrevisorssuppleant på två år:
     Håkan Nilsson och som suppleant för denna Mikael Arneson, båda för omval.

V.  Val av valberedning, fem namn:
     Svenska Kryssarklubbens Rådslag föreslår omval på ett år för fyra ledamöter och nyval på ett år för en ledamot.
     Elisabet Johansson, Solveig Ekström Tjernquist, Björn Green och Björn Johansson för omval ett år.
     Lars Möller, nyval ett år (se personalia för nyval)
 

Personalia för nyval

Åsa Kullberg, valberedningens förslag som ordinarie ledamot till riksföreningens styrelse
Åsa Kullberg
Åsa Kullberg är 56 år, bosatt i Kolmården utanför Norrköping och seglar tillsammans med maken en Omega 42. Till vardags arbetar hon som affärsområdeschef i Linköpings Kommun. Åsa är även styrelseledamot i Sjöräddningssällskapet.
Åsa blev medlem i SXK i början av 90-talet. Hon har tidigare varit klubbmästare och därefter ordförande i S:t Annakretsen. För närvarande är Åsa ordförande i Kryssarklubbens Miljönämnd och representant i SXK:s Utmärkelsegrupp sedan några år tillbaka.
Om hon blir vald så är det hennes andra period som ledamot i Kryssarklubbens riksförening, bland annat som vice ordförande.

Lars Möller, Rådslagets nominering av ledamot till valberedningen
Lars Möller
Lars är 76 år, uppvuxen i Göteborg men sedan länge bosatt i Karlskrona. Han är civilingenjör inom skeppsbyggnad och nu pensionerad efter lång tjänst vid Karlskronavarvet. Lars är Kryssarklubbare sedan slutet av 70-talet och ordförande i Blekingekretsen sedan 2001 och innan dess styrelsemedlem sedan 1991. Lars är också medlem i 24-timmarsnämnden sedan 1991.
Lars seglar en OE32 tillsammans med hustrun Ingela, som tidigare varit medlemsrevisor i Riksföreningen.
 

Egna kandidatförslag senast den 15 oktober
Enligt § 13 och § 14 i stadgarna har varje röstberättigad medlem rätt att lämna egna förslag på kandidater till alla val. Sådana förslag får inte uppta fler namn än som anges ovan. Till förslaget bör det bifogas en kort presentation av den föreslagna personen. Den nominerade skall vara tillfrågad. Medlem som vill utnyttja denna rätt skall insända eller inlämna sitt förslag i slutet kuvert till kansliet, Augustendalsvägen 54, Nacka Strand, Box 1189, 131 27 Nacka Strand. På kuvertets framsida skall tydligt anges ”Kandidatförslag” och på baksidan förslagsställarens namn. Förslaget skall vara kansliet tillhanda senast 15 oktober 2019.
 

Tidigare årsmötesprotokoll från november 2008 - mars 2018 finns att läsa här.

Dela i sociala medier