Hoppa till huvudinnehåll

Årsmöte 2020

Svenska Kryssarklubbens Riksförening kallar härmed till sitt 97:e årsmöte lördagen den 21 november 2020 kl. 15.00-17:00. På grund av Corona kommer mötet att genomföras digitalt.

Samtliga årsmöteshandlingar kommer att finnas på denna sida senast den 9 november. Sidan kommer också att uppdateras med information om hur du kan delta digitalt på årsmötet.

Svenska Kryssarklubbens styrelse
Svenska Kryssarklubbens styrelse består av en ordförande, utsedd på två år och åtta övriga ordinarie ledamöter utsedda på två år samt en suppleant utsedd på ett år.

Årets val vid årsmötet
Valberedningen har inför rubricerat verksamhetsår till uppgift att besätta fyra ordinarie styrelseledamöter, samtliga på två år och en styrelsesuppleant på ett år.
Dessutom ska det väljas en ordinarie medlemsrevisor och en medlemsrevisorssuppleant på två år. Allt i enlighet med § 14 "Valordning" i Svenska Kryssarklubbens år 2018 fastställda stadgar.

Kandidatförslag
En enig valberedning har beslutat lägga fram följande förslag på ordförande och ledamöter till styrelse och revision:

I.     Fyra ordinarie styrelseledamöter på två år:
       Ann-Katrin Moldenius Hermanson, Per Tistad och Peter Borenberg, omval. Bo Steiner, nyval 

II.    En styrelsesuppleant på ett år:
       Rickard Wahrby, nyval

III.   En ordinarie medlemsrevisor och en medlemsrevisorssuppleant på två år:
       
Ordinarie, Ingela Johansson, omval. Suppleant, vakant.

IV.   Val av valberedning, fem namn:
       Svenska Kryssarklubbens Rådslag föreslår omval på ett år för följande ledamöter:
       Elisabeth Johanson, Lars Möller, Björn Johansson. Ewa Persson, nyval. Martin Lesén, nyval.

Egna kandidatförslag senast den 15 oktober
Enligt § 13 och § 14 i stadgarna har varje röstberättigad medlem rätt att lämna egna förslag på kandidater till alla val. Sådana förslag får inte uppta fler namn än som anges ovan. Till förslaget bör det bifogas en kort presentation av den föreslagna personen. Den nominerade skall vara tillfrågad. Medlem som vill utnyttja denna rätt skall insända eller inlämna sitt förslag i slutet kuvert till kansliet, Augustendalsvägen 54, Nacka Strand, Box 1189, 131 27 Nacka Strand. På kuvertets framsida skall tydligt anges ”Kandidatförslag” och på baksidan förslagsställarens namn. Förslaget skall vara kansliet tillhanda senast 15 oktober 2020.

Personalia för nyval
Rickard Wahrby, Valberedningens förslag som styrelsesuppleant till riksföreningens styrelse.
Rickard Wahrby
Rickard, född 1955 och uppvuxen i södra Östergötland, inte långt från sjön Sommen där jag lärde mig segla folkbåt under gymnasietiden i början på 70-talet. Slumpen gjorde att lumpen i flottan ledde till en yrkeskarriär inom teknisk tjänst och istället för muck blev det kommendörkaptens avsked 2012.
Första egna båten var en Maxi 77 med hemmahamn i Hårsfjärden, men sedan nästan ett kvartssekel tillbaka seglar jag Mamba 33:an L’heure bleue, med bryggplats numera både i Borgholm och Solna. Inför vintern återvänder jag dock alltid till Karlskrona segelsällskaps trivsamma hamn på Dragsö som varit min hemmaklubb under många år.
Är bosatt i Solna, men tillbringar min tid mestadels på Öland. 

Bo Steiner, Valberedningens förslag som styrelseledamot till riksföreningens styrelse.
Bo Steiner
Bosse, född 1945 i Karlstad, men sen 70 år tillbaka bosatt på Västkusten. Lärde mig segla på Sparreviken i Bohuslän och har seglat kontinuerligt med familjen sedan 25-års åldern. Båtarna har utvecklats från bröllopsresa i en Folkbåt, via Maxi-båtar, Scampi till vår nuvarande HR 36:a Victoria som har varit och är vårt sommarnöje de senaste 10 åren.
Vi är sedan 2005 ivriga eskaderseglare och har deltagit i ett 15-tal eskadrar, både hemma och utomlands. Jag har också seglat många veckor i olika delar av medelhavet, men också i Västindien och på Atlanten.
Yrkesmässigt är jag företagsekonom och har jobbat med export/import i textilbranschen i många år. Sedan mer än 15 år tillbaka har jag jobbat som konsult med styrelsearbete i ett stort antal företag i många olika branscher. För närvarande har jag tre kommersiella uppdrag kvar. Känner att det vore stimulerande att försöka bidra till ett säkrare båtliv och att fler blir, som jag, intresserade av att uppleva sjölivet.

Ewa Persson, nyval till valberedningen.
Ewa Persson
Ewa är f
ödd 1958 och uppvuxen i Nyköping. Båtlivet började redan som liten då familjen seglade. Numer förvaltar jag och min man försvarets sista träbåt.
Jag har varit anställd som sekreterare på Svenska Kryssarklubbens kansli i Nacka strand mellan 2001 till sommaren 2020 och har haft mycket kontakt med funktionärer inom föreningen. I somras flyttade vi, min man och jag till Abbekås. Kommer inom kort bli funktionär i Öresundskretsen

Martin Lesén, nyval till valberedningen
Martin Lesén
Martin bor i Borgholm på Öland och har varit med i Kryssarklubben sedan slutet av 80-talet. Jag har varit på sjön så länge jag kan minnas i olika farkoster. Det har varit segelbåtar, motorseglare, vattenskidbåtar och lite större motorbåtar. Jag startade hösten 2017 en motorbåtsgrupp i SXK för att ändra profilen till att bli en båtklubb som främjar båtlivet istället för en segelklubb.
Jag startade 1976 företaget Lemab (numera Dialect) och mot bakgrund av mitt stora intresse för elektronik, radio- och telekommunikation blev det naturligt att mycket tid ägnades åt båtelektronik.
Jag har varit engagerad i Segelsällskapet Vikingarna Kalmar sedan slutet av 1970-talet där jag varit funktionär, webbmaster, styrelseledamot mm i olika perioder. Jag är funktionär och webbmaster i Dackekretsen och har ett stort intresse för att utöka medlemsnyttan i SXK och därigenom säkra tillväxten inom föreningen.
Familjen arbetar med att utveckla företaget Marint & Design som ligger i Borgholm.
Jag har varit ledamot i Riksföreningens styrelse sedan 2013 och avgår nu på egen begäran. Jag tycker inte att man ska sitta för länge i en styrelse. Jag tackar för förtroendet att bli nominerad till valberedningen.

Årsmötet kommer behandla stadgeenliga ärenden enligt följande:

Föredragningslista    
1.   Val av ordförande och sekreterare att leda förhandlingarna.
2.   Godkännande av röstlängd.
3.   Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.
4.   Val av två personer, att jämte ordförande justera protokollet.
5.   Val av två rösträknare.
6.   Fastställande av dagordning.
7.   Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser.
8.   Fastställande av balans- och resultaträkning.
9.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Jämlikt §14 i stadgarna föreskrivna val av styrelseledamöter och revisorer samt ledamöter av valberedningen.*
11. 
Fastställande av budget och verksamhetsplan.
12. Beslut om avgifter och arvoden.
13. Förslag väckt av styrelse eller medlem.
      Förslag från medlem
     - Motion om SXK och Alkoholpolitik
       Styrelsens yttrande till motion om SXK och Alkoholpolitik

     Förslag från styrelsen
     - Inga förslag från styrelsen
14. Övriga frågor som icke är av beslutskaraktär.
15. Mötet avslutas.

Nacka Strand den 28 september 2020  
Peter Follin, Ordförande Svenska Kryssarklubben

*Val enligt röstsedel.

Avgifter och arvoden för 21/22
Styrelsen föreslår årsmötet att årsavgifterna förblir oförändrade
Årsavgift för enskild medlem upp till 25 år (ungdom)  150 kr
Årsavgift för enskild vuxen, över 25 år                           450 kr
Årsavgift för vuxen med familj                                        510 kr

Inga arvoden förutsätts för styrelseuppdrag.

Tidigare årsmötesprotokoll finns tillgängliga för alla under: Om oss » Dokument/Protokoll » Årsmötesprotokoll