Uthamnar

I flera av SXK:s kretsar finns uthamnar. Dessa används i huvudsak som utflyktsmål eller som etappmål för medlemmar i SXK.

1453 Lill-Lubban, Bottenhavskretsen. Foto: Bengt Hallgren

En uthamn är en enkel hamn som medger bryggförtöjning samt kan ha enklare serviceutbud i form av grillplatser, TC, sopmajor, mm. Hamnavgift och/eller separat avgift kan tas ut för att täcka kostnader för vissa anordningar t ex el, bastu, utnyttjande av duschar och klubbhus.

SXK uthamnar är Gåsören, Kattskär, Lill-Lubban, Granskär, Norrviken, Stugvik, Lomma, Ekenäs samt Ridön. Uthamnarnas positioner framgår av skisser i SXK:s matrikel samt på SXK-webben.
Anm: SXK, Stockholmskretsen, bedriver en gästhamn på Malma Kvarn.

Nyttjanderätt
Uthamnarna är tillgängliga för alla båtturister, även för icke SXK-medlemmar.

Regler för förtöjning
Endast normal hänsyn och med beaktande av att så många båtar som möjligt ska få plats..

Ansvarsfrågor
SXK påtar sig inget ansvar
för skador eller olyckor som inträffat till följd av brister i uthamnen eller till uthamnen hörande anordningar eller på grund av annan orsak i samband med utnyttjande av uthamnen. Det är alltid skepparen som, med hänsyn till yttre omständigheter, bedömer och ansvarar för om uthamnen kan användas eller ej.

Hamn- och Farledsnämnden, 2012-06-13

Skisser på SXK uthamnar:

2966

 

1174

 

1175

 

1176

 

1177

 

2338

 

1185

 

Ekenäs

1198

 

1199

Uthamnen drivs i samarbete med gästhamnens arrendator Pia & Martin Nord, Säffle. Förmåner, som gäller Kryssarklubbare i hela landet, är att SXK-medlem, mot uppvisande av giltigt medlemsbevis, betalar halv gästhamnsavgift och tredje natten i följd, gratis. 

 

Lomma hamn

1285