Den nya lagen bidrar inte till ökad sjösäkerhet anser SXK

Kryssarklubben vill att sjöfyllerilagen utvärderas

2014-06-09 Svenska Kryssarklubben har vid en uppvaktning på Justitiedepartementet den 3 juni överlämnat en skrivelse till regeringen med uppmaning att en utvärdering av den så kallade sjöfyllerilagen nu bör göras

Svenska Kryssarklubbens ordförande Ulf Lindskog och vår medlem och sjörättsspecialist, professor emeritus Hugo Tiberg höll ett timslångt möte med justitiedepartementets stabschef Karin Sedvall och Christer Lundh från departementets straffrättsenhet.

De argument som gör att Kryssarklubben lyfter frågan är den rättsosäkerhet  som råder vid tillämpning av lagen och att lagen inte bidrar till den ökade sjösäkerhet som var meningen vid lagens tillkomst.

Mötet hölls i en god anda och argumenten baserades på den omfattande studie av aktuella rättsfall som genomförts av Sjörättsinstitutet vid Stockholms Universitet.  

Ulf Lindskog sa efter mötet att han upplevde att argumenten fick ett positivt gensvar och att en utvärdering av lagen ska genomföras men någon tidpunkt kunde inte ges.

Skrivelsen som överlämnades finns att läsa här (pdf)   

Det här underlaget är grunden för Kryssarklubbens åsikt att sjöfyllerilagen bör ses över (pdf)

Läs mer om Kryssarklubbens ställningstagande i båtpolitiska frågor, pressmeddelanden, yttrande och skrivelser till mydnigheter, anföranden och debattartiklar under Båtpolitik

 

Sjöfylleri från www.polisen.se:
Gränsen för sjöfylleri
Gränsen för sjöfylleri är 0,10 milligram alkohol per liter utandningsluft, som motsvarar ungefär 0,2 promille i blodet. Gränsvärdet gäller för fartyg, det vill säga alla farkoster som kan transportera personer eller gods över vatten, som antingen kan köras eller seglas med en hastighet av minst 15 knop eller har ett skrov med en största längd av minst 10 meter.

Även om ovanstående kriterier inte uppfylls kan en påverkad person dömas för sjöfylleri, om personen inte kan framföra farkosten på ett betryggande sätt.

Vid sjöfylleri är det inte bara den som framför fartyget som kan ställas till ansvar. Även den som har en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss kan göra sig skyldig till brott. På en fritidsbåt kan det vara den person som navigerar.

Sjöfylleri ger böter eller fängelse i högst sex månader.

Gränsen för grovt sjöfylleri
Gränsen för grovt sjöfylleri är 0,50 milligram alkohol per liter utandningsluft, som motsvarar ungefär 1,0 promille i blodet. Även en påverkad skeppare som inneburit en avsevärd fara för sjösäkerheten, kan dömas för grovt sjöfylleri, även om gränsvärdet inte är uppnått.

Grovt sjöfylleri ger fängelse i högst två år.

Körkortsingripande
Sjöfylleri kan påverka körkortsinnehavet för fordon men här görs en bedömning från fall till fall av Transportstyrelsen, som är körkortsmyndighet.

Alkoholutandningsprov till sjöss
Polisen och Kustbevakningen har rätt att ta alkoholutandningsprov till sjöss.

En trafiknykterhetskontroll steg för steg
Första steget i en trafiknykterhetskontroll är att båtföraren blåser i ett så kallat sållningsinstrument. Instrumentet ger utslag om alkoholhalten i utandningsluften är över straffbar gräns. Är värdet över gränsen är nästa steg att lämna utandningsprov i ett bevisinstrument, kallat Evidenzer.

Den misstänkte får blåsa två gånger i bevisinstrumentet med 6-8 minuters mellanrum. Det sker vanligen på en båt, i en polisbuss eller på en polisstation. Från de båda utandningarna räknar instrumentet ut ett medelvärde på alkoholhalten i utandningsluften. Detta medelvärde används som grund för domstolsbeslut av straff och för körkortsåterkallelser.