Extra föreningsmöte 17 mars 2018

Svenska Kryssarklubben Riksföreningen kallar härmed till extra föreningsmöte, lördagen den 17 mars kl 16.00Clarion Hotel Plaza, Västra Torggatan 2, i Karlstad för behandling av stadgeenliga ärenden enligt följande:
 

Föredragningslista:

1.  Val av ordförande och sekreterare att leda förhandlingarna.
2.  Godkännande av röstlängden.
3.  Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.
4.  Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
5.  Val av två rösträknare.
6.  Fastställande av dagordning.
7.  Val av två ordinarie ledamöter till styrelsen, ett fyllnadsval på ett
     år och en ordinarie på två år.
8.  Beslut om nya stadgar, andra omröstningen.
 -  Motion från Torbjörn Berg 2016 gällande ändring av stadgarna (pdf)
 -   Styrelsens yttrande (pdf)
 -   Årsmötesbeslut från den 25 nov 2017, utdrag ur årsmötesprotokollet (pdf)
 -  Stadgeöversikt gamla och nya stadgar (pdf)
9.   Mötet avslutas.

                                                                     Uppd. 2018-02-05

Valberedningens förslag
1. En ordinarie styrelseledamot på två år, nyval (tidigare suppleant):
    Christoffer Hillbom
2. En ordinarie ledamot, fyllnadsval, ett år:
    Kerstin Andersson.

Medlemsförslag:
Inga medlemsförslag har inkommit. 

Vallista (pdf)

Presentation av valberedningens förslag till styrelsen

5870

Christoffer Hillbom
Christoffer bor i Gårdskär strax söder om Gävle och är medlem i Eggegrundskretsen. Han är uppvuxen vid kusten och har ett brinnande båtintresse och har tillbringat somrarna i såväl egna segel- som motorbåtar.
Christoffer är ekonom och arbetar med strategiskt inköpsansvar för fem olika landstings laboratoriemedicin-verksamheter. Han har bland annat examen i fartygsbefäl klass VIII. Utöver båtintresset så finns ett generellt intresse för friluftsliv och mycket tid spenderas i naturen tillsammans med familjen.
Christoffer har även ett stort sportintresse och har bland annat bott och spelat ishockey i Kanada. Familjen har de senaste åren utökats med två barn och Christoffer känner nu att han vill bidra med sin bakgrund och sitt stora intresse för SXK genom att arbeta i Riksföreningens styrelse.

 

5871

Foto: Dina Evenéus, Svenskt Friluftsliv

Kerstin Andersson
Kerstin Andersson är 64 år, bosatt i Stavsnäs utanför Stockholm. Kerstin har en stor familj med barn, barnbarn, bonusbarn och bonusbarnbarn.
Kerstin är en föreningsmänniska och har arbetet i olika förtroendeuppdrag för Scouterna, styrelsearbete i samfällighets- och bostadsrättsföreningar och båtklubbar. Kerstin har bedrivit friluftsliv länge. Först i Scouterna och sedan slutet på 90-talet allt mer till sjöss. Kerstin seglar en X34 och är inbiten seglare och har under många somrar varit eskaderledare till olika färdmål främst i Östersjön nu senast för rikseskadern till Nexö, Bornholm.
Kerstin har under sitt arbetsliv arbetat i olika befattningar inom försäkringsbranschen och är pensionär sedan två år. Kerstin är sedan 2017 invald i Svenska Sjös styrelse.
Kerstin har flera uppdrag inom Kryssarklubben. Sedan 2015 ordförande i Stockholmskretsens eskaderkommitté. Kontaktperson till program och utbildningskommittén. Ledamot och sedan ett år vice ordförande i Stockholmskretsens styrelse.
Kerstin brinner för friluftsliv och båtliv i alla dess former.  Hon vill och önskar att alla människor får möjlighet att upptäckta detta. Hon vill med sin kandidatur till Svenska Kryssarklubbens styrelse medverka till att föreningen blir den bästa föreningen för alla som vill vistas på sjön. 

 

Egna kandidatförslag senast den 7 februari
Enligt § 15 i stadgarna har varje röstberättigad medlem rätt att lämna egna förslag på kandidater. Sådana förslag får inte uppta fler namn än som anges ovan. Till förslaget bör fogas en kort presentation av den eller de föreslagna.
Medlem som vill utnyttja denna rätt skall insända eller inlämna sitt förslag i slutet kuvert till kansliet, Augustendalsvägen 54, Nacka Strand, Box 1189, 131 27 Nacka Strand.
På kuvertets framsida skall tydligt anges ”Kandidatförslag” och på baksidan förslagsställarens namn.
Förslaget skall vara kansliet tillhanda senast 7 februari 2018.