Hoppa till huvudinnehåll

Årsmöte Svenska Kryssarklubben 25 november 2017

Svenska Kryssarklubben kallar härmed till sitt 94:a årsmöte för behandling av stadgeenliga ärenden. Alla medlemmar är välkomna!

Tid:     Lördagen den 25 november klockan 15.00.
Plats:  Scandic Sjöfartshotellet, Katarinavägen 26, Stockholm.

Dokumenten nedan är i pdf-format:

- Årsmöteshandlingar (Dok 848)

- Bilaga: Motioner och styrelsens yttranden

- Föredagningslista

- Vallista

- Presentation kandidatförslag

- Verksamhetsplan (Dok 843)

- Budgetförslag 17/18 (Dok 847)

- Stiftelsen Tore Herlins fond (Dok 852)

 

Svenska Kryssarklubbens styrelse
Svenska Kryssarklubbens styrelse består av en ordförande, utsedd på två år och åtta övriga ordinarie ledamöter utsedda på två år samt en suppleant utsedd på ett år.

Årets val vid årsmötet
Valberedningen har inför rubricerat verksamhetsår till uppgift att besätta en ordförande och fyra ordinarie styrelseledamöter, samtliga på två år och en styrelsesuppleant på ett år.
Dessutom ska det väljas en ordinarie medlemsrevisor och en medlemsrevisorssuppleant, båda på två år.
Allt i enlighet med § 14 "Valordning" i Svenska Kryssarklubbens 2011 års fastställda stadgar.

Kandidatförslag
En enig valberedning har beslutat lägga fram följande förslag på ordförande och ledamöter till styrelse och revision:

l. Ordförande på två år:
    Peter Follin, omval

ll. Fyra ordinarie styrelseledamöter på två år:
    Lotta Hildingson, omval
    Lars-Eric Ericson, omval
    Staffan Bergentoft, omval
    Stig Eriksson, omval

IlI. En styrelsesuppleant på ett år:
    Christoffer Hillbom, omval 

IV. En ordinarie medlemsrevisor och en medlemsrevisorssuppleant på två år:
    Rita Larsson, ordinarie, omval *
    Ingela Johansson, suppleant, omval
    Förslag från medlem:
    Håkan Nilsson, nyval 
    * Har avsagt sig omval

V. Val av två auktoriserade revisorer, en ordinarie och en suppleant på två år:
    Bengt Beergrehn, ordinarie, omval
    Kerstin Hedberg, suppleant, omval

VI. Val av valberedning, fem namn:
Svenska Kryssarklubbens Rådslag föreslår omval på ett år för två ledamöter och nyval på ett år för tre ledamöter.
    Hans Martinsson, omval
    Björn Green, omval
    Solveig Ekström Tjernquist, nyval
    Elisabeth Johansson, nyval
    Björn Johansson, nyval
 

Egna kandidatförslag senast den 15 oktober
Enligt § 13 och § 14 i stadgarna har varje röstberättigad medlem rätt att lämna egna förslag på kandidater till alla val. Sådana förslag får inte uppta fler namn än som anges ovan. Till förslaget bör det bifogas en kort presentation av den föreslagna personen. Medlem som vill utnyttja denna rätt skall insända eller inlämna sitt förslag i slutet kuvert till Svenska Kryssarklubbens kansli, Augustendalsvägen 54, Nacka Strand. Post: Box 1189, 131 27  Nacka Strand.
På kuvertets framsida skall tydligt anges "Kandidatförslag" och på baksidan förslagsställarens namn. Förslaget skall vara riksföreningens kansli tillhanda senast 15 oktober 2017.
 

Motioner
Senast den 15 september 2017 ska alla motioner till årsmötet vara inlämnade från medlemmarna. Motionerna kan skickas till Svenska Kryssarklubben, Box 1189, 131 27 Nacka Strand eller lämnas på riksföreningens kansli, Augustendalsvägen 54, 131 52 Nacka Strand. Skriv "Motion" på kuvertet.

Årsmötet 2016 beslutade att motion från Torbjörn Berg gällande ändring av SXK stadgar och motion från Jan Reutergårdh gällande ändring av verksamhetsår ska tas upp till behandling på årsmötet 2017. Se årsmötesprotokoll från 2016.

Kandidatförslag till Svenska Kryssarklubbens valberedning 2017-2018
Svenska Kryssarklubbens stadgar § 13. Valberedning
- Valberedningen skall bestå av fem personer som skall vara medlemmar i föreningen.
- Valberedningen väljs på ett år. Valberedningsledamot får omväljas högst fyra år i följd.
- Medlem som är röstberättigad kan lämna kandidatförslag. Sådant namn skall vara inlämnat senast den 15 oktober 2017 till riksföreningens kansli för att upptas på listan över valbara namn.
- Den nominerade skall vara tillfrågad.
- Valberedningen utser inom sig ordförande, tillika sammankallande.
- Valberedningens beslut enligt §§ 14 och 15 skall grundas på att minst fyra ledamöter är eniga.

 

Personalia för nyval till valberedningen

Solveig 

Solveig Ekström Tjernquist
Solveig har varit aktiv i Kryssarklubben i femton år. De senaste åren har hon varit styrelseledamot och skattmästare i Stockholmskretsen. Solveig har också varit ordförande för Informationsnämnden. Gift och bor sedan hösten 2016 i Västervik och lämnar därför Stockholmskretsen till hösten. Solveig spelar bridge för att hålla hjärncellerna igång och promenerar mycket med sin hund. Hon ser fram emot att jobba i valberedningen om hon blir vald på årsmötet.


Elisabeth 

Elisabeth Johansson
Elisabet är pensionär med ett förflutet arbetsliv på forskningslabb. Elisabet är bosatt på Limhamn och har varit medlem i Kryssarklubben sedan 80-talet. Har mångårig erfarenhet som funktionär i Öresundskretsen och är dessutom medlem i Medelhavsseglarna. En stor del av seglingssäsongen tillbringar Elisabeth i en Malö 43.


Björn 

Björn Johansson
Björn är 58 år och bosatt i Västra Frölunda. Medlem i Kryssarklubben sedan 1994 och aktiv i Västkustkretsen sedan tjugo år som eskaderledare och i eskaderkommittén. Björn seglar sedan 2011 ”Drömmen” en Najad 405 tillsammans med familjen. Under semestern sträcker seglingen sig lite längre. Har seglat en del på ostkusten, Tyskland, Danmark, Norge och Skottland/England och seglar även någon vecka om året i Kroatien. 


Personalia för nyval av medlemsrevisor

 

Håkan Nilssonhakan.jpg
Håkan har tillhört Kryssarklubben sedan början av 1990-talet, först i Väster Mälarkretsen sedan i Eggegrundskretsen och numera i Uppsalakretsen där han är skattmästare. Håkan har seglat kölbåt, en Maxi 95, sedan 1996 och deltagit i flera eskadrar. Vid sidan av engagemanget i SXK har han också varit ordförande i Hudiksvalls Sjösportsällskap några år liksom kassör i Östhammars Segelsällskap.
Håkan är journalist i grunden och har arbetat större delen av sitt yrkesverksamma liv på Sverige Radio och Sveriges Television, varav femton år som utrikeskorrespondent. Numera pensionär och deltar aktivt i föreningslivet, i en fransk kulturförening i Uppsala och som styrelseledamot i Stockholms Seniorjournalister.


 


Uppdaterad: 2017-09-22 (motion från Jan Reutergårdh och styrelsens yttrande gällande motionerna)
2017-10-11 (motion från Rolf Meurling och medlemsförslag ny medlemsrevisor)
2017-11-10 (årsmöteshandlingar, motioner och styrelsens yttranden, presentation kandidatförslag, föredragningslista, vallista, verksamhetsplan, budgetförslag, stiftelsen Tore Herlins fond)