Hoppa till huvudinnehåll

Uppdragsbeskrivning för Informationsnämnden

 

NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFT

 • Nämnden ska samla in och distribuera information från SXK:s alla delar och vidarebefordra till På Kryss, kretstidningar, SXK webb, sociala media. Nämnden ska dessutom inspirera och ta initiativ till ökad samverkan mellan kretsar för att vidareutveckla medlemsnyttan inom organisationen.
  I samverkan med kommunikationsgruppen verka för en breddad extern spridning av Kryssarklubbens verksamhetsmål.  

 

NÄMNDENS ANSVAR

 • Nämnden följer de övergripande regelverk som har antagits i föreningen såsom stadgar, kommunikationsplan, budgetprinciper, inköpspolicy, policy för resor och boende i föreningsverksamhet samt grafisk profil (vid utformning av material som relaterar till Svenska Kryssarklubben)

 • Nämnden ansvarar vidare för hur de medel som tilldelats nämnden nyttjas.

 

NÄMNDENS ARBETSUPPGIFTER

 • Ingå i redaktionsrådet för På Kryss.

 • Att underlätta samverkan mellan kretsar och nämnder.

 

NÄMNDENS ORGANISATION OCH UPPBYGGNAD

 • Info-nämnden är organiserad direkt under Riksföreningens styrelse.

 • Nämnden utgörs av representanter från kretsar som har verksamhet inom nämndens verksamhets- eller kompetensområde. Nämnden kan till sig under begränsad tid även adjungera ledamöter med en speciell kompetens som kan behövas i olika utredningar. Adjungeringen innebär inte rösträtt i nämndbeslut.

 • Ledamöter till nämnden kan utses av respektive krets med årlig uppföljning i anslutning till konstituering efter kretsens årsmöte. Representant ska årligen i anslutning till konstitueringen anmälas till Riksföreningens kansli.

 • Nämnden ska till Riksföreningen föreslå ordförande, som sedan utses av Riksföreningens styrelse. Om nämnden inte har förslag till ordförande utser Riksföreningen ordförande.

 

NÄMNDENS ARBETSSÄTT

 • Nämndenska genomföra två årliga möten med följande punkter på agendan:

 • Upprätta verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår och inlämna dessa till Riksföreningens kansli senast den 15 maj varje år för att ingå i Riksföreningens årliga verksamhetsplan och budget som tas fram under juni/september.

 • Upprätta verksamhetsberättelse för den gångna verksamhetsåret att inlämnas till Riksföreningen senast den 15 september för att ingå i Riksföreningens verksamhetsberättelse till årsmötet.

 • Protokoll ska föras vid möten och översändas till Riksföreningens kansli för att läggas in på funktionärssidor och föreningens hemsida.

 • Nämnden kan vid behov anordna extra möten, telefonmöten, digitala möten och hantera frågor i e-postkommunikation eller i utsedda internetforum. Egna minnesanteckningar förs även vid sådana möten.

 

NÄMNDENS EKONOMI

Nämndens budget ska omfatta de utgifter nämnden planeras ha under kommande verksamhetsår. Riksföreningen lämnar besked om tilldelade medel senast under september.
Nyttjande av nämndens tilldelade medel redovisas till Riksföreningen, senast den 15 september varje år.
Nämndens ordförande ska godkänna (signera verifikat) alla kostnader som ska belasta nämndens budget, vilka sedan attesteras av den som utbetalar beloppen.
Ev. utgifter för t.ex. projekt som inte budgeterats eller önskas ombudgeterade ska förhandlas och godkännas av styrelsen (ordf.) innan de verkställs och därefter redovisas.

 

 Skapad 2011-04-26, uppdaterad 2016-10-09