Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2024-02-28 - 17:12
"Fel i försålt gods"

Bo-Göran Ekevik, medlem 763423:

Den 1.11. skall jag svara i tingsrätten på rubr. Sensommaren 2007 sålde jag min Folkbåt -65 till en tysk för 33.000 SEK. Han yrkar 95.000 för kostnader + ränta, + förvarings- och rättegångskostnader samt hävning. I avtalet står "köpt i besiktat" skick, och jag uppmanade även muntligt att noga undersöka båt + tillbehör. Så skedde inte. Han avseglade ensam i kuling med pålandsvind och utan erfarenhet av folkbåt. Segel och div. utrustning skadades. I Berlin skedde efter en tid besiktning av fackman som fann bl.a. rötskador i aktern och översta bordet runt om, och skrev att det var förenat med livsfara att segla båten. Jag ägde båten i 11 år och la ner 3-4 veckors arbete varje vår med underhåll, så det kom som en fullständig överaskning. Köparen hävdar att jag svikligen förlett honom - d.v.s. att jag hade kännedom - och jag hävdar att han borde besiktat innan avsegling. Han anger också fel på div. utrustning trots att jag informerade honom innan. Enligt fackmannen i Tyskland betingar en Folkbåt där 7-12.000 EUR. Jag bestrider motpatens yrkande fullt ut p.g.a. utebliven besiktning, en 42 år gammal båt, och priset - ca 1/3-del av priserna i Tyskland. Tacksam för tips och synpunkter inför huvudförhandlingen den 1.11.

Larsson, Alexander (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-02-28 - 22:40

Larsson, Alexander:

Hej igen, Ursäkta mitt sena svar, återigen - jag har många åtaganden som fördröjer mina besök här. Besiktningsprotokollet skall du absolut använda "som bevis". Du har också, enligt min mening, analyserat korrekt. I första hand bör du hävda att felet inte omfattas av din upplysningsplikt. Jag är lite osäker på hur långt "undersökningsplikten" sträcker sig - men, det får bli ditt 2:a hands yrkande - att köparen inte undersökt varan korrekt. Jag önskar dig ett varm och hjärtligt lycka till den 1/11. Vänliga hälsningar, Alexander
Bo-Göran Ekevik (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-02-28 - 22:40

Bo-Göran Ekevik:

Tack Alexander för en omfattande redogörelse! Här kommer några kompletterande upplysningar: 1. Köparen kom till Sölvesborg 2007-08-20 ca 18.00. Efter inköp av div. förnödernheter,+ bensin,kvällsmål m.m. var klockan ca 22.00. Vid min anmodan om besiktning svarade han att han hade en båtbyggarbekant i Berlin som hade praktikantelever, så vad som än fanns så skulle ha få arbetet för en billig penning. Kl. 07.00 morgonen därpå avseglade han i kuling trots mina protester och trots förnyad anmodan om en grundlig undersökning. 2. Besiktningsmannen i Berlin skriver om sin upptäckt:"De ruttna brädorna upptäcktes av undertecknaren efter en noggrann besiktning av kritiska delar. Det fanns inga synliga tecken på ruttet trä. Defekterna upptäcktes med träets akustiska svar efter knackningar på ytan. Ljudet av ruttet trä är dovt. Denna metod kräver expertkunskap och viss erfarenhet." Han bekräftar här enligt min mening att felen är besiktningsbara innan riskövertagandet. 3. Den springande punkten: Kände jag till felen eller ej? Svaret är Nej! Även om jag var noggrann i alla år, så är man inte lika noggrann som när man skall köpa och besikta en gammal träbåt. Med vänliga Båtlivs-hälsningar Bo-Göran Ekevik
Larsson, Alexander (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-02-28 - 22:40

Larsson, Alexander:

Hej, Det var en intressant fråga du ställer – och du får ursäkta mitt dröjande svar. Fallet låter lite märkligt, och det krävs naturligtvis att man hör ”båda sidor” innan man ger något annat än generella råd. Jag har i några tidigare inlägg ("Information om brister till köpare" 2010-05-26 och "Häva båtköp" 2010-06-12) kommenterat köplagens felregler och betydelsen av handpenning generellt, men skall här försöka bena ut vad som gäller i ditt fall. Om du inte redan har gjort det, bör du anmäla tvisten till det försäkringsbolag du hade vid skadetillfället – så kan du eventuellt beviljas rättshjälp om det ingick i din försäkring. Självrisken är normalt 20 % av skadebeloppet. Din advokat skall skicka in ansökan om rättshjälp till ditt försäkringsbolag. DEN INTERNATIONELLA KARAKTÄREN - LAGVALSFRÅGOR Domsrättsfrågan torde det inte råda något tvivel om men beskrivs i korthet här ändå. Parterna har båda hemvist inom EU vilket gör att Bryssel I-förordningen blir tillämplig. Bryssel I:ans huvudregel finns i art. 2 där svarandes hemvist har domsrätt alltså Sverige (OBS! Internationell domsrätt; frågan om lokal domsrätt avgörs av kapitel 10 i Rättegångsbalken). Det finns emellertid undantag till denna huvudregel i art 5, men inget av dessa blir tillämpligt i detta fall och domsrätt tillfaller således Sverige. Lagvalsfrågan kan ”strula till det". Det är ett fall av internationell karaktär mellan privatpersoner vilket gör att IKL (lagen (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker) blir tillämplig. Då lagval inte träffats av parterna ska säljarens lag gälla enligt § 4 detta innebär att svensk rätt blir tillämplig. Något undantag verkar inte vara tillämpligt. VILKET ÄR DITT ANSVAR SÅSOM SÄLJARE? Inledningsvis måste klargöras att du ansvarar för fel som funnits före den s.k. ”riskövergången” (KöpL 21 § stadgar: ”Frågan om varan är felaktig skall bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när risken för varan går över på köparen. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare.”). Fanns rötan i båten när du sålde den och är det bevisat? Nekar du till att det fanns rötskador när du sålde båten eller nekar du till att du inte kände till att det fanns rötskador? Hur som helst, så ansvarar du alltså inte för fel som uppstår efter överlämnandet och skador han tillfogar båten t.ex. genom ovarsamt seglande eller dylikt ansvarar inte du för, såvida du inte åtagit dig sådant ansvar i en garanti eller på annat sätt. NÄR SKER RISKÖVERGÅNGEN? Riskövergången sker i och med överlämnandet (såvida inget annat avtalats!). Överlämnandet bestäms normalt i avtalet, men annars skulle jag säga att det är när köparen tagit båten i sin besittning. DIN UPPLYSNINGSPLIKT Om båten sålts med förbehållet ”i befintligt skick” eller som ni skriver ”i besiktat skick”, så är det din plikt att upplysa köparen om ”….//….ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han (säljaren – du!) måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet….//….” (KöpL 19 § 2 st med mina understrykningar). Om det funnits ett sådant väsentligt fel som köparen med fog kunnat förutsätta att bli upplyst om det, betraktas båten som felaktig i köplagens mening. KÖPARENS UNDERSÖKNINGSPLIKT Köparen är pliktig att undersöka båten, den s.k. ”undersökningsplikten”. (KöpL 20 § stadgar: ”Köparen får inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet.”) och KöpL 20 § 2 st stadgar: ”Har köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder.”. VAD ÄR ETT FEL I KÖPLAGENS MENING? Naturligtvis är priset en stor del vid bedömningen av vad köparen kan förvänta sig av båten. Han kan knappast förvänta sig att en träbåt från 1965 för omkring 30 000 Kronor är i absolut toppskick. Röta är dock normalt något jag skulle bedöma som mycket väsentligt i båten och något som jag för egen del skulle hålla säljaren ansvarig för, såvida jag inte själv hade kunnat upptäcka det vid min besiktning. Det är alltså en väsentlig fråga om jag hade kunnat upptäcka rötan själv eller inte samt om du kan antas ha känt till felet eller inte. Köparen får inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet (KöpL 20 §). Ett fel, i övrigt, är allt som inte överensstämmer med avtalet samt ev. upplysningsplikt. KÖPARENS PLIKT VID PÅTRÄFFADE FEL Om köparen observerar att det föreligger ett ”fel” i köplagens mening i båten, så är det köparens plikt att reklamera inom skälig tid eller maximalt två år (KöpL 32 §) från det att han märkt, eller borde ha märkt, felet, gör han inte det bortfaller talerätten (såvida du inte handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder (KöpL 33 §), men inget – utifrån det du skriver – tyder, enligt min mening, på det). VAD BLIR PÅFÖLJDERNA VID FEL I BÅTEN? Om varan är felaktig i köplagens mening och köparen har reklamerat inom skälig tid, så har köparen möjlighet att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller häva köpet. Han kan dessutom kräva skadestånd (KöpL 30 §). Såsom jag förstår det vill köparen häva köpet, vilket regleras i 39-40§§ i KöpL. ”Köparen får häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta.” MEN ”Köparen får inte häva köpet på grund av felet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet, eller efter den tid för avhjälpande eller omleverans som kan följa av 37 §, meddelar säljaren att han häver köpet. Detta gäller dock inte om säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.”. Att köpet hävs innebär att vardera parten skall återlämna det den tagit emot – och exakt det den tagit emot. Om båten är i ett annat – sämre skick nu än när du sålde den, skall han alltså återställa båten eller betala ersättning till dig (KöpL 66 § 3st). Om båten är i så dåligt skick, eller mer än ”väsentligen oförändrad” så kan rätten att häva köpet bortfalla. Köpet skall ”backas” ex tunc – alltså från den dag då köpet fullgjordes (KöpL 64 §). Köparen skall betala avkastning av varan samt betala skälig ersättning om han haft nytta av varan (KöpL 65 §) SKADESTÅNDSANSVAR FÖR SKADOR I allmänhet kan sägas att Köplagens regler för skadestånd (d.v.s. ersättning utöver att köpet hävs eller dyl.) innebär att skada som är direkt eller indirekt förenlig med avtalsbrottet ersätts. Detta framgår av KöpL 67 § som stadgar: ”Skadestånd på grund av avtalsbrott omfattar ersättning för utgifter, prisskillnad, utebliven vinst och annan direkt eller indirekt förlust med anledning av avtalsbrottet. Skadestånd enligt denna lag omfattar dock inte ersättning för förlust som köparen tillfogas genom skada på annat än den sålda varan.” Prisskillnaden anges i KöpL 69 § ”Har köpet hävts utan att täckningsköp eller försäljning enligt 68 § har skett och finns det ett gängse pris för sådana varor som köpet avser, läggs priset enligt köpet och varans gängse pris vid tiden för hävningen till grund för beräkning av prisskillnaden.”. Den skadelidande skall emellertid alltid begränsa sin skada (KöpL 70 §) och samma paragrafs andra stycke anger också förutsättningar för att jämka eventuellt skadestånd. NÅGRA ALLMÄNA TANKAR Om fallet hade varit ”mitt eget” så hade jag nog tänkt i följande banor – men, listan är nog knappast fullständig och det finns säkerligen mycket mer att tillföra. 1: Att felet inte fanns i båten före riskövergången på köparen. (KöpL 21 §) 2: Om Tingsrätten anser att felet fanns före riskövergången på köparen, så skulle jag hävda att jag inte var medveten om det. (KöpL 19 §) 3a: Om Tingsrätten anser att jag borde ha varit medveten om felet skulle jag hävda att någon upplysningsplikt inte föreligger, eftersom köparen skulle ha märkt felet om han besiktigat båten. (KöpL 20 §) 3b: Om tingsrätten finner att felet fanns före riskövergången på köparen, skulle jag hävda att felet är av sådan karaktär att det inte är ett sådant ”väsentligt förhållande” varom jag borde ha upplyst säljaren (men, detta är nog en ”long shot”) (KöpL 19 §) 4a: Om Tingsrätten finner att köparen inte skulle ha märkt felet vid en eventuell besiktning, skulle jag hävda att köparen inte reklamerat inom skälig tid. (KöpL 32 §) 4b: Om Tingsrätten finner att köparen inte skulle ha märkt felet vid en eventuell besiktning, skulle jag hävda att köparen inte meddelat att han avser häva köpet inom skälig tid. (KöpL39 §) 5: Jag skulle vidare hävda att båten nu är i så dåligt skick, att du åtminstone skall kompenseras i förhållande till det värde båten hade tidigare (KöpL 66 §) 6: I allmänhet skulle jag inte bekräfta beloppen och anföra att köparen inte begränsat sina skador samt yrka på jämkning av skadestånd utöver hävningen. Det finns säkert delar jag missat eller som är ofullständiga. Jag har inte kunnat lägga ner den tid jag kanske hade önskat för att ge ett bra svar, men hoppas att detta åtminstone kan ge dig lite vägledning i frågan. Du måste, tillsammans med din advokat, fundera på strategin för att bemöta stämningen. Kanske är det inte klokt alla gånger att ”spotta ur sig” motargument, utan det kanske räcker med att hävda att felet inte fanns då du sålde båten, eller att du i vart fall inte visste om det. Å andra sidan har det också sina nackdelar. Förhoppningsvis har din advokat sådan erfarenhet att han kan hjälpa dig att lägga upp din talan på ett bra sätt. Såsom du förstår (och, som också framgår av ”SXK:s forumregler”) så tar jag inget ansvar varken direkt eller indirekt för fel i misstag i min bedömning; men – om du vill skriva ut och ta med min text till din advokat för en bedömning, så är det fritt fram. Kunskapen skall flöda och jag ställer inga som helst anspråk på ”copyright”. Återkom gärna med hur fallet fortlöper, det vore intressant och också så småningom läsa domen. I all hast! Vänliga hälsningar, Alexander Larsson
linssen35
Senast inloggad: 2018-10-13 - 14:21

hej är i samma situation som du var men i danskt ting - kan du kort summera rättens dom och motivering hsn bjarne