Flytande tömningsstation i Vissvassfjärden, Tyresö

Förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar införs 2015

2012-03-15. Under 2015 införs ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta. Hela Sveriges sjöterritorium omfattas.

Transportstyrelsen fick i juni 2010 i uppdrag av regeringen att genomföra ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar. Förbudet har nu förts in i en föreskrift (2012:13) som träder i kraft 1 april 2015.

Svenska Kryssarklubben har lämnat remissyttrande:
Remissyttrande ang Transportstyrelsens förslag till förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar m.m. TSS2011-71

Tömningsstationer
Båtmiljö.se
 har sammanställt en lista över befintliga sugtömningsstationer som är öppna för allmänheten. Listan uppdateras löpande.

Sugtömningsstationerna är bara anpassade för att ta emot toalettavfall och inte slagvatten eller oljeblandat vatten. Oljehaltigt avfall räknas som farligt avfall och ska lämnas till miljöstation. Släng inte bindor, tamponger eller blöjor i septiktanken eftersom det kommer orsaka stopp, antingen i ditt toalettsystem eller i mottagningsstationen. Även toalettpappersanvändningen bör begränsas eller välj ett speciellt lättupplöst papper.

Internationell symbol för sugtömningsstationer:

1269

Karta från Transportstyrelsen som visar var förbudet mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar gäller från och med 1 april 2015:

1270

Frågor och svar från Transportstyrelsens webb:

Varför införs förbudet?
Sverige har genom konventioner inom ramen för FN-samarbetet, genom EU-förordningar och genom avtal med övriga östersjöländer förbundit sig att minska utsläppen av bland annat fosfor och kväve. Ett exempel är att vi som en av medlemsstaterna i HELCOM kommit överens om att förbjuda utsläpp av toalettavfall från fartyg i Östersjön. Genom förbudet från toalettavfall från fritidsbåtar bidrar vi till att vi i Sverige kan uppnå vårt åtagande om minskade utsläpp av kväve och fosfor samtidigt som vi bidrar till en östersjö som mår bättre och därmed ett attraktivare båtliv. Transportstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att genomföra det.

Vad menas med toalettavfall?
Toalettavfall omfattar allt utsläpp av avloppsvatten och annat avfall från varje toalett eller urinoar. Tömning av toalettavfall från hink, potta eller liknande omfattas inte av definitionen av toalettavfall.

Vilka båtar berörs av förbudet?
Alla fritidsbåtar berörs av förbudet mot att släppa ut toalettavfall. Förbudet gäller oavsett till exempel ålder och storlek på båten eller från vilket land båten kommer med undantag för fritidsbåtar som är K-märkta av Statens Maritima museer och byggda före 1965. Dessa båtar får släppa ut toalettavfall, dock minst en halv nautisk mil från närmaste land.

Mer information om ämnet:
Transportstyrelsen, toalettavfall från fritidsbåtar

Båtmiljö.se - med gratis app

Stiftelsen Håll Sverige Rent

Informationscentralen för Egentliga Östersjön

 

Image CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden. Skilj på stora och små bokstäver.

Samma sak Portpotti är det en hink.

Hälla hink i toaletten så mosas allting och luktar mindre.

Hink som hink, bara i vattnet annan metod

"Tömning av toalettavfall från hink, potta eller liknande omfattas inte av definitionen av toalettavfall" Kan man tömma pottan via toaletten för att slippa slabba över relingen?

Ett förbud som inte kommer att fungera praktiskt och likaså är ett par på en båt under en månad föga producerande därbak, mest pinka.
Det gör jag på däck hållandes i mantåget.
God tanke med föga tänkt beslut