Senaste Nytt

Senaste Nytt

Kallelse till årsmöte i Bottenvikskretsen Tid; 2017-11-18 kl. 18.00 Plats; Odd Fellow Tre Loger, Nordlandergatan, Skellefteå Dagordning se bifogade fil Direkt efter årsmötet kommer en subventionerad middag att erbjudas. Kostnad för middag är 50 kr/person och betalas på plats. Anmälan för middag krävs: Anmälan till e.svedmark@telia.com ange namn och antal personer.

Dagordning årsmötet 

1  Mötets öppnande

2  Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

3  Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera protokollet

4  Mötets stadgeenliga utlysning

5  Godkännande av dagordning

6  Verksamhetsberättelser – styrelse och kommittéer

7  Ekonomisk rapport

8  Revisionsberättelse

9  Styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 – 2017.

10 Budget för verksamheten under 2016 – 2017

11 Val av ordförande och ordinarie styrelseledamöter (Ordförande 2 år, Ledamot 2 år, Ledamot 2 år)

12 Val av två styrelsesuppleanter på ett år

13 Val av två revisorer under ett år

14 Utseende av kretsrepresentant

15 Val av valberedning, tre ledamöter varav en sammankallande

16 Motioner

17 Propositioner

18 Fastställande av medlemsavgift för 2017 – 2018

19 Programförslag från medlemmar

20 Beviljande av mandat till styrelsen att driva frågan om framtiden för vår uthamn på Gåsören vidare

21 Avslutning