Hoppa till huvudinnehåll

Sjökortslyftet

Till vänster ett nytt sjökort, till vänster ett äldr kort
har medfört en del förändringar i våra sjökort. I artikeln sammanfattas vad hänt och hur man bör agera.

Om Sjökortslyftet

Vad pågår?

Sjöfartverket (SjöV) håller på att genomföra projektet Sjökortslyftet som bl a innebär uppdateringar av sjökorten. Det görs områdesvis med början i Bottenviken och man hur, efter några år, kommit till Stockholms skärgård. Uppdateringarna avser två delar i) en ny referens för djupangivelser RH2000 och ii) en ny metod för att ange och beskriva djupförhållanden FSIS – 44. Man har sedan inkluderat information från projekt Nya Strandlinjen för att beskriva grunda vatten. Detta projekt har genomförts som ett samarbete mellan SjöV och Lantmäteriet med den förra som ansvarig för beskrivning av djupförhållandena.

De nya djupmätningarna innebär mindre ändringar på djupuppgifter, några dm, och inkluderar den senaste tiden med landhöjning som följd av den nya referensen RH 2000.

Ny standard

Den nya standarden för att beskriva djup går tillbaka till en internationell standard S-44 där kvalitetskraven på djupdata är högre än tidigare. I praktiken kräver den fler och tätare mätningar. Djupdata mätta med enklare metoder tillmäts ett mindre värde och man vill då ha större (risk-)marginaler när man beskriver säkra färdvägar för fartyg. Följden har blivit att 3 m kurvan har flyttats ut med följden att många vikar och sund som tidigare angetts som farbara, dvs större djup än 3 m nu anges ha djup mindre än 3 m och därmed betraktas som ofarbara.

Följden av det nya sättet att redovisa djupdata har blivit att sund och vikar som i tidigare sjökort framstått som säkra att färdas i nu framstår som osäkra och oframkomliga och man talar om dem som ”försvunna”.

Vidare har upptäckts en rad andra fel i de nya sjökorten vars ursprung är oklar; bränningar redovisas på annan plats än den tidigare (riktiga) eller har försvunnit, en rad nya stenar och grund har tillkommit och andra har fått annan position, djupkurvor har ändrats drastiskt osv. Följden har blivit att tilltron till de nya sjökorten har kraftigt försämrats.

Konsekvenser

För handelssjöfarten medför Sjökortslyftet att svenska sjökort följer samma standard som i andra länder.

För rederier som har trafik utanför de stora farlederna som sjöpolis, sjöräddning, skärgårdstrafik, försäkringsbolag m fl blir följderna stora. De har ofta kravet att man inte ska färdas på ”blått vatten” dvs det som anges ha mindre djup än 3 m. I praktiken betyder detta att de fått nya restriktioner i sin trafik och den service de förmedlar. Därmed försvåras räddnings- och ambulanstjänst, transporter av personer och varor osv. Turisttrafik i skärgårdarna försvåras.

För fritidsbåtar innebär Sjökortslyftet att kända och populära naturhamnar och badvikar framstår som helt oåtkomliga och den som söker lä för hård vind i en skyddad vik får svårare att hitta denna plats. Särskilt för SXK gäller att en del av de svajbojar som har lagts ut för medlemmars räkning nu anges ligg på ”blått” vatten, dvs är inte åtkomliga.

Hur kan man agera i detta läge?

Medlemmar inom SXK uppmärksammade tidigt förändringarna. Från början uppfattades de som tillfälliga men det har allt eftersom framstått som ”systematiska”. Vid kontakt med SjöV har vi fått de svar som sammanfattats ovan under ”Vad pågår”.

Vi förväntar oss att SjöV vidtar lämpliga åtgärder för återskapa förtroendet för sjökorten. I avvaktan på detta så finns några enkla åtgärder.

  • Man ska spara sina gamla sjökort. Det finns en rekommendation att man ska hålla sina sjökort uppdaterade men här finns risken att uppdateringen kan leda till man får in fel i korten.

  • Om man har elektroniskt sjökort i sin plotter eller dator bör man avvakta med att uppdatera eftersom i stort sett alla sjökort har samma ursprung – Sjöfartsverket – och därigenom kan introducera nya fel.

  • Om man använder Eniros sjökort på nätet så uppdateras det regelbundet (varje vecka) och man har alltid det nya sjökortet vare sig man vill eller inte. Bilagor

Bilagor (pdf-filer)

SjökFörenkl-1 Lars-Jonny Landström 21 10 27

Allegronytt AN 2022-1 korr Jesper sämre sjökort 2

Lars Granath Kartografiska brister i nya sjökort Lars Granath 220214

På Kryss nr 6 2021 Sunden som försvann Jonas Ekblad

På Kryss nr 6 2021 Spara dina gamla sjökort Jonas Ekblad