Hoppa till huvudinnehåll

Bojbestämmelser, Mooring buoys

 

Allmänt
Svenska Kryssarklubben lägger ut bojar på lämpliga platser längs landets kuster samt i Mälaren, Vänern och Vättern.
I naturhamnar - företrädesvis på västkusten - har SXK anbringat bergöglor för underlättande av förtöjning.

Nyttjanderätt
Vid SXK:s bojar får endast förtöjas båtar som

  1. är registrerade i SXK

  2. för SXK:s båtmärke för innevarande år

  3. är försedd med tydligt namn

Observera att enbart medlemskap i SXK inte ger rätt att begagna klubbens bojar, utan ovan angivna tre punkter måste vara uppfyllda!
Serviceavgift kan komma att uttas i vissa hamnar - även vid förtöjning av SXK:s medlemmar.

Regler för förtöjning För SXK-bojar i allmänhet gäller att behörig båt får utnyttja bojen under högst 24 timmar.
Avvikelser kan förekomma och framgår då av text på bojen samt av beskrivning i matrikeln.
Vid SXK:s bojar får, under förutsättning att man är överens härom, samtidigt förtöjas högst två båtar.
Vid parallellförtöjning - tänk på risken för riggskador vid svall. Förtöj därför stäv vid akter.
Båt har dock alltid rätt att ensam få disponera SXK-boj.
Hamn- och farledsnämden rekommenderar 8 ton som ett högsta totalt deplacement för båt/ar som förtöjs vid SXK-boj.
Bojens läge, väderleksutsikter och andra bedömningsfaktorer som kan hänföras till gott sjömanskap tillåter dock avvikelser från denna rekommendation.
Vid förtöjning i bergögla - se alltid till att passage förbi egen båt är möjlig utan att förbipasserande riskerar att fastna i spring eller akterända.

Ansvarsfrågor
Svenska Kryssarklubben ikläder sig inget ansvar för ev. skador eller olyckshändelser som kan förorsakas av bristfälligheter hos bojar eller bojförankringar eller i samband med användandet av SXK:s bergöglor

Anmälan om iakttagelser
Om SXK-boj skulle ha draggat, skadats eller saknas bör detta snarast anmälas till närmaste krets eller till SXk:s kansli i Stockholm, tfn 08-448 28 80. Obehörigt utnyttjande av SXK:s bojar bör anmälas till kansliet i Stockholm.