Hoppa till huvudinnehåll

Skrovgenomföringar och bordgenomföringar

Artikel om bordgenomföringar, inspektion, korrosion, material, CE krav mm.

Allmänt om skrovgenomföringar

Genomf'öringar för plast- och träbåtar är, hos oss, i regel tillverkade av mässing med c:a 64 % kopparhalt och med speciella tillsatser för att förhindra s.k. avzinkning. Handelsnamn för dessa legeringar är OM-metall eller Ametal C.

Avzlnkning medför att mässingen blir spröd och får mycket dålig hållfasthet. För att kontrollera en äldre genomföring med avseende på avzinkning kan man skrapa den invändigt med ett verktyg med en vass kant, materialet skall då vara massivt mässingsgult, ej poröst och rödaktigt.

Det finns internationell standard för genomföringar och ventiler av metall, ISO 9093-1, samt förslag till standard för motsvarande delar av plast, ISO 9093-2. ISO 9093-1 (5 sidor) innehåller krav på de yttre dimensionerna, slang- socklar m.m. Om materialet sägs att inga defekter orsakade av korrosion skall visa sig inom 5 år samt att galvaniskt olika material ej får skruvas ihop (utan isolation). I ISO 9093-2 finns bl.a. krav på det "icke-metalliska" materialets hållfasthetsegenskaper samt att en genomföring med kran skall vara intakt efter provning med kraften1500 N i ogynnsammaste riktning, Medföljande instruktion skall ha uppgift om lämpligt tätningsmedel. I de nämnda standarderna förutsätts att genomföringarna är försedda med avstängningsventiler, men i ett förslag till standard för självlänsande sittbrunnar finns undantag från detta.

 

Byte av skrovgenomföringar

Genomföringar av mässing skall vara tillverkade av ovannämnda avzinkningshärdiga legeringar (används av svenska tillverkare) eller av mässing med högre kopparhalt. Man bör kontrollera att väggtjockleken är tillräcklig runt om. Det finns även genomföringar av rostfritt stål, typ AISI 316, ung. motsvarande 2343. Detta material är inte helt invändningsfritt för användning i havsvatten under vattenlinjen på grund av dess känslighet för spaltkorrosion och punktfrätning.

Om bästa korrosionsmotstånd krävs bör genomföringarna vara tillverkade av aluminiumbrons. Ventiler och slangsocklar skall vara av samma eller liknande material, som genomföringen.

Installationen skall utföras s å att avstängningsventilerna är åtkomliga, men de skall samtidigt vara skyddade från att träffas av kringfarande tunga föremål . Genomföringarna kan lämnas ojordade eller jordas till en särskild zinkanod. Tätningsmedel för genomföringar av mässing får ej avge ammoniak eftersom detta kan förorsaka sprickbildning i mässing under dragspänning. Koniska träpluggar skall finnas till hands.

 

Haverifall

Två likartade fall av brott på en skrovgenomföring har rapporterats till Båttekniska nämnden. Material hade korroderat bort från genomföringarnas invändiga ytor tills väggen blev så tunn att brott inträffade nästan utan påkänning. Det resterande materialet föreföll vara utan anmärkning.

Analys av resterna av den ena genomföringen bekräftade att sammansättningen var den normala för avzinkningshärdig mässing. Genomföringarna hade ej varit med avsikt elektriskt förbundna med någonting annat. Man måste ändå misstänka att korrosionen i båda fallen orsakats av en mycket svag läckström under lång tid.

 

På skjutventiler har det förekommit att ventilbröstet (innanför ratten) lossnat genom att den ingängade delen gått av. Denna har varit av tunt gods, hårt dragen och utsatt för aggressiv miljö.

Någon skada på skrovgenomföringar på grund av säkert konstaterad avzinkning har ej kommit till nämndens kännedom.