Hoppa till huvudinnehåll

Extra medlemsmöte 2023 och årsmötet 2022

Svenska Kryssarklubben kallar härmed till extra medlemsmöte för beslut om ändringar av stadgarna. Alla medlemmar är välkomna den 25 mars kl. 10.00. Medlemsmötet hålls digitalt via Microsoft Teams.

Extra medlemsmöte 25 mars

Föredragningslista

1.    Val av ordförande och sekreterare att leda för handlingarna
2.    Godkännande av röstlängd
3.    Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
4.    Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
5.    Val av två rösträknare
6.    Fastställande av dagordning
7.1  Förslag väckt av styrelsen, ändring av föreningens stadgar
7.2. Omval av auktoriserad revisor, Bengt Beergrehn och dennes suppleant Kerstin Hedberg
8.    Övriga frågor som icke är av beslutskaraktär
9.    Mötet avslutas

Här kan du läsa:
- Protokoll digitalt extra medlemsmöte 
Förslag till nya stadgar, efter beslut på årsmöte 19 november 2022
- Närvarolista
Årsmötesprotokoll, 19 november 2022.
Nuvarande stadgar, från 17 mars 2018.
Jämförelse nya stadgar och nuvarande stadgar

Kallelse publicerad 2023-01-25


Årsmöte 19 november 2022

Dokument 
Årsmöteshandlingar 
Föredragningslista
       Bilagor
     - Förslag väckt av styrelse, kretsstyrelse eller medlem.
     - Förslag från styrelsen: Nya stadgar
     - Förslag från styrelsen: Ny hedersmedlem Peter Follin
     - Förslag från medlem: Bojar och medlemsavgifter

     - Styrelsens yttrande: Bojar och medlemsavgifter
- Vallista (att använda vid val för verksamhetsåret 2022/2023)
Presentation kandidatförslag
Verksamhetsplan 2022/2023

- Utdelning av högre utmärkelser 2022


Årsmötet kommer behandla stadgeenliga ärenden enligt följande:

 1. Val av ordförande och sekreterare att leda förhandlingarna.
 2. Godkännande av röstlängd.
 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.
 4. Val av två personer, att jämte ordförande justera protokollet.
 5. Val av två rösträknare.
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser.
 8. Fastställande av balans- och resultaträkning.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Jämlikt §14 i stadgarna föreskrivna val av styrelseledamöter och revisorer samt ledamöter av valberedningen. *
 11. Fastställande av budget och verksamhetsplan.
 12. Beslut om avgifter och arvoden.
 13. Förslag väckt av styrelse, kretsstyrelse eller medlem.
  13.1 Förslag från styrelsen: Nya stadgar för Svenska Kryssarklubben  (Länk till nuvarande stadgar)
  13.2 
  Förslag från styrelsen: Ny hedersmedlem Peter Follin
  13.3 Förslag från medlem: Bojar och medlemsavgifter
           Styrelsens yttrande: Bojar och medlemsavgifter
 14. Övriga frågor som icke är av beslutskaraktär.
 15. Mötet avslutas.

*Val enligt vallista.

Avgifter och arvoden för 2023/2024
Styrelsen föreslår årsmötet att årsavgifterna förblir oförändrade
Årsavgift för enskild vuxen, över 25 år  450 kr
Årsavgift för vuxen med familj                510 kr

Ungdom t.o.m. 25 år                                150 kr

Inga arvoden förutsätts för styrelseuppdrag.

Styrelsens berättelse och ekonomiska redovisning för verksamhetsåret 1 september 2021 till den 31 augusti 2022 finns här senast den 7 november. Berättelsen kan även rekvireras från Svenska Kryssarklubbens kansli i Nacka Strand.

Val vid årsmötet
Svenska Kryssarklubbens styrelse består av en ordförande, utsedd på två år och åtta övriga ordinarie ledamöter utsedda på två år samt en suppleant utsedd på ett år.

Årets vallista
Valberedningen har inför verksamhetsår 2022–2023 till uppgift att besätta fyra ordinarie styrelseledamöter, samtliga på två år och en styrelsesuppleant på ett år.
Dessutom ska det väljas en ordinarie medlemsrevisor på två år och en medlemsrevisorssuppleant på två. Allt i enlighet med §14 Valordning i Svenska Kryssarklubbens fastställda stadgar.

Valet sker i följande fyra mandatgrupper

Valberedningens förslag
I  Val av fyra ordinarie styrelseledamöter på två år
Ann-Katrin Moldenius Hermansson, omval
Peter Borenberg, omval
Bo Steiner, omval
Ove Thorin, nyval

Fyllnadsval en ledamot på ett år
Lars-Göran Nyström

II  Val av suppleant på ett år
 Anna Huldt, nyval

III  Val av en ordinarie medlemsrevisor på två år och en medlemsrevisorsuppleant för denne på två år
Ordinarie, Ingela Johansson, omval två år
Suppleant Hans Gustavsson, omval två år            

Kretsordförandens förslag
IV  Val av valberedning, fem personer på ett år
Lars Möller, Ewa Persson och Martin Lesén för omval.
Frank Arnoldsson och Tomas Lundgren för nyval

Från föregående år kvarstår genom det tvåårsmandat som gäller. Styrelseledamöterna Lars-Eric Ericsson, Åsa Kullberg, Lotta Hildingson. Medlemsrevisor Håkan Nilsson, Medlemsrevisorsuppleant Michael Arneson samt våra auktoriserade revisorer Bengt Beergrehn och dennes suppleant Kerstin Hedberg. Dessa berörs inte av valen vid årsmötet 2022.

Egna kandidatförslag
Senast den 15 oktober 2022, i enligt § 13 och § 14 i stadgarna har varje röstberättigad medlem rätt att lämna egna förslag på kandidater till alla val. Förslag får inte uppta fler namn än som anges ovan. Till förslaget bör det bifogas en kort presentation av den föreslagna personen. Medlem som vill utnyttja denna rätt ska skicka eller lämna in sitt förslag i slutet kuvert till rikskansliet. På kuvertets framsida skall tydligt anges Kandidatförslag och på baksidan förslagsställarens namn och signatur.

Motioner

Senast den 15 september 2022 ska motioner till årsmötet från medlem vara inlämnade. Motionerna skickas eller lämnas till rikskansliet, skriv Motion på kuvertet.

Svenska Kryssarklubbens rikskansli, Besöksadress: Cylindervägen 12, Nacka Strand. Postadress: Box 1189, 131 27 Nacka Strand. E-post: info@sxk.se

Personalia för nyval

Ove Thorin, valberedningens förslag som styrelseledamot till riksföreningens styrelse.
Ove Thorin
Jag är nu pensionär efter att jag hela livet ha drivit eget företag inom bergsprängning. Gift med Gunilla sedan 1972 och vi har en Albatross 29 sedan 1989, som vi har varit i länderna runt Skagerack, Kattegatt och södra Östersjön med. Vi har 40–60 övernattningar i båten per år.
Jag har varit med på SXK eskadrar i Medelhavet i ca 15 år, några gånger som eskaderledare ihop med Gunnar Hejde. Jag gick med i SXK i början på 80 talet och började som funktionär 1994 och då som säkerhetsbesiktningsman. År 1997 kom jag med i tekniska kommittén och är dess ordförande sedan 2002. Bland de större projekten jag drivit i kommittén på senare år montering av säkring och service av hittills ca 2700 uppblåsbara flytvästar.  År 2003 kom jag med i styrelsen för Västkustkretsen. Jag är också med i HAK (hamn och ankarplatskommittén) och har kommit på idén med en stor bojsten med hål igenom och lina med stor knut under, ingen metall i vattnet som kan korrodera. Jag har också borrat och levererat stenar till 98 av våra 103 bojar på västkusten. Håller kurser i förarintyg, Radar och SRC. Är även en av ansvariga ihop med kansliet för båtmässorna på västkusten.

 

Anna Hultvalberedningens förslag som styrelsesuppleant till riksföreningens styrelse.
Anna Hult

Född 1966 och boende i Göteborg, fick efter några år med sommarseglingar längs västkusten över intresset för träbåtar. Har i över tjugo år vårdat och haft hand om en vacker ruffad eksnipa med mast byggd i Lalleröd på Orust av Hjalmar Johansson. Förtrollad av allt det levande med en liten träbåt som dofterna, formerna och allt som har med kulturen runtomkring att göra, har jag kommit i kontakt med många andra träbåtsägare som sinsemellan delar kunskap och goda råd. I några år har jag varit med på Träbåtsfestivalen som brukar hållas på Tjörn och är själv med och arrangerar en träbåtsträff/eskader som kallas Jôllevegga och som brukar gå längs Bohuskusten under vecka 30 med enbart träbåtar.
Privat jobbar jag som reklamfotograf med främst människor, mat, mode, musik och inredning som uppdrag och har studio i Göteborg. Har även startat gruppen ”Vi som älskar träbåtar” på Facebook, som idag har över 19 000 medlemmar.

 

Thomas Lundgren, kretsordförandens förslag till valberedning
Thomas Lundgren

52 år, bor i Göteborg och seglar en Wasa 530 med namnet Tootiki. Till vardags arbetar jag med entreprenadjuridik och entreprenadprojektledning främst i större och mer komplexa projekt inom främst infrastruktur, system- och säkerhetsteknik i ett företag jag startat men nu lämnat VD-rollen för att jag tycker att projekten är roligare.
Jag började segla med en optimistjolle men växlade upp så fort jag kunde till Seglarskolans skolfartyg där jag fortfarande är aktiv som befäl. Inom riksföreningen så har jag varit ordförande i utbildningsnämnden, ledamot i båttekniska nämnden och 24-timmars nämnden. Lokalt i Västkustkretsen så är jag sen runt 10 år aktiv som funktionär i utbildningskommittén och som lärare på våra utbildningar för främst långfärdssegling och säkerhet. För dessa utbildningar har jag också tagit fram moderna och anpassade webbaserade utbildningsmaterial på svenska. Tidigare var jag funktionär för 24-timmars i över 10 år men nöjer mig numera med att segla 24-timmars. Jag är en stark förespråkare av teknik, effektivisering, modernisering och struktur som gör att arbete sker effektivt och rationellt. Att jag tycker att Kryssarklubben borde satsa mycket mer på utbildning är en väldigt dåligt bevarad hemlighet.

 

Frank Arnoldsson, kretsordförandens förslag till valberedning
Frank Arnoldsson

75 år ung Sundsvallsbo, lever sedan många år tillsammans med hustrun Virpi som kommer från Åbo. Frank uppvuxen på Alnö med båtar fick känslan för havet från unga år. Första segelbåten 1958 var en vacker livbåt i ek utrustad med riggen från en GKSS-eka. Från 1981 ställdes kursen varje sommar mot den finska skärgården. Då i en nybyggd Smaragd med nr 80. det blev ännu en Smaragd till dagens - Swede 38 - som är en lika långsmal modell. Seglar snabb och högt i vind! Det har blivit många resor in i finska viken och runt Bottenhavet under åren. Motto - Kryssa det är livet!
Frank har examen Fartygsbefäl 8 och varit kursledare för SSRS navigationsutbildningar FB 8. Deltog aktiv i etableringen av SSRS:s station i Sundsvall. Även tidigare befälhavare inom SSRS. Mångårig ordförande i Alnö Båtklubb, numera entledigad. Ordförande i SXK Bottenshavskrets mellan 2016 och 2021. Det yrkesverksamma livet har cirklat runt journalistik och kommunikation med anställningar inom SR, SVT, TeliaSonera samt teater. I roller som reporter, producent, produktionsledare, chefredaktör och kommunikationsstrateg. Även som VD för videoproduktionbolag - Albatross Film - med produktion för organisationer och näringsliv.
Blev medlem i SXK under tidigt 80-tal och har under de senaste femton åren varit mycket engagerad i Kryssarklubbens dialog med medlemmar och omvärld, som medlem i SXK:s Kommunikationsråd. Tyngdpunkten har varit runt utveckling av tidningen På Kryss och webb - redaktionellt och upphandling.

 

Denna sida kommer att uppdateras med årsmöteshandlingar, vallista m.m. senast den 7 november 2022.